Розвиток фонетико-фонематичних процесів у дітей із порушеннями мовлення засобами музики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий дім "Гельветика"
Анотація
Представлено аналіз останніх досліджень із вивчення питання використання музичних засобів із метою формування та розвитку мовленнєво-комунікативних навичок, просодичних компонентів мовлення, фонематичних процесів, корекції звуковимови, профілактики мовленнєвих порушень. Висвітлено роль музики як ефективного засобу корекційно-розвиткового процесу, що викликатиме у дітей почуття емоційних змін, бажання діяти, опановувати; вплив музики на процес корекції наявних порушень мовленнєвого розвитку, а саме порушень фонетико-фонематичних процесів; особливості використання засобів музики в корекційній роботі в групах компенсуючого типу для дітей із порушеннями мовлення в закладах дошкільної освіти. Зазначено, що одним із провідних напрямів мовленнєвого розвитку дітей дошкіль¬ного віку є своєчасно організована робота щодо виховання звукової культури мовлення та розвитку фонематичного слуху і фонематичного сприймання, що стане основою подальшого успішного навчання читання та письма дітей у процесі шкільного навчання. Визначено корекційні завдання, разе 'язанню яких сприяють музичні засоби; дидактичні принципи, на яких грунтується методика використання музики в корекційній роботі з подолання порушень фонетико-фонематичного складника мовлення (принципи системності, гуманізації, індивідуального підходу, послідовності та ускладнення матеріалу, наочності); основні напрями використання засобів музики під час корекційно-розвиткової роботи (слухання музики, спів, музично-ритмічні рухи, гра на дитячих музичних інструментах тощо); завдання, що їх пропонують дітям для виконання під час слухання музики (з метою розвитку слухової уваги і пам 'яті та слухового контролю), співу (як складного процесу звукоутворення з метою корекції порушень артикуляції, дихання, звуковимови, дикції), гри на музичних інструментах (з метою розвитку чуття ритму, дихання). У статті представлено музичні вправи, що спрямовані на розвиток слухового сприймання та фонематичних процесів, закріплення правильної вимови звуків дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення.
The analysis of the last researches on studying of a question of use of musical means for the purpose of formation and development of speech-communicative skills, prosodic components of speech, phonemic processes, correction of sound pronunciation, prevention of speech disturbances is presented.The role of music as an effective means of correctional and developmental process that will cause children's feelings of emotional change, the desire to act, master; the influence of music on the process of correction of existing disorders of speech development, namely disorders of phonetic and phonemic processes; features of the use of music in correctional work in groups of compensatory type for children with speech disorders in preschool education.It is noted that one of the leading areas of speech development of preschool children is timely work on the education of sound culture of speech and the development of phonemic hearing and phonemic perception, which will be the basis for further successful learning to read and write in school. Corrective tasks have been identified, the solution of which is facilitated by musical means; didactic principles on which the method of using music in correctional work on overcoming violations of the phonetic-phonemic component of speech is based (principles of systematization, humanization, individual approach, sequence and complexity of material, clarity); the main directions of using music during correctional and developmental work (listening to music, singing, musical-rhythmic movements, playing children's musical instruments, etc.);tasks offered to children to perform while listening to music (to develop auditory attention and memory and auditory control), singing (as a complex process of sound production to correct articulation disorders, breathing, speech, diction), playing musical instruments (in order to develop a sense of rhythm, breathing).The article presents musical exercises aimed at the development of auditory perception and phonemic processes, consolidation of the correct pronunciation of sounds of preschool children with speech disorders.
Опис
Ключові слова
порушення мовлення, музичні засоби, корекційна робота, заняття, діти дошкільного віку, speech disorders, musical instruments, correctional work, classes, preschool children
Бібліографічний опис
Стахова, Л. Л. Розвиток фонетико-фонематичних процесів у дітей із порушеннями мовлення засобами музики [Текст] / Л. Л. Стахова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Випуск 73, том 2. – С. 82–88.
Зібрання