Особливості естетичного виховання учнів молодшого шкільного віку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-02
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СГ НТМ «Новий курс»
Анотація
Стаття присвячена аналізу особливостей естетичного виховання учнів молодшого шкільного віку. В даній роботі визначено поняття естетичного виховання, яке органічно пов’язане з терміном естетика. Також у роботі зазначено, що процес формування основ естетичної свідомості та естетичної діяльності у молодших школярів розвивається на якісно новому рівні, що сприяє переходу особистості дитини від уміння сприймати і відчувати прекрасне до вміння творити «за законами краси». У цьому дослідженні даний феномен розглядається як цілеспрямований і організований процес впливу засобами мистецтва на внутрішній світ дитини, який здійснюється в освітньому процесі школи на уроках гуманітарно-естетичного циклу
The article is devoted to the analysis of features of aesthetic education of pupils of primary school age. This paper defines the concept of aesthetic education, which is organically associated with the term aesthetics. It is also noted that the process of forming the foundations of aesthetic consciousness and aesthetic activity in junior high school students develops at a qualitatively new level, which promotes the transition of the child's personality from the ability to perceive and feel beautiful to the ability to create "according to the laws of beauty." In this study, this phenomenon is considered as a purposeful and organized process of influence of art on the inner world of the child, which is carried out in the educational process of the school in the lessons of the humanities and aesthetics cycle.
Опис
Ключові слова
молодші школярі, естетика, естетичне виховання, творчість, розвиток особистості, junior high school students, aesthetics, aesthetic education, creativity, personal development
Бібліографічний опис
Лян Цзи Особливості естетичного виховання учнів молодшого шкільного віку [Текст] / Лян Цзи, О. В. Коваленко // Креативний простір : електрон. наук. журнал. – Харків : СГ НТМ «Новий курс», 2021. – № 2. – С. 31–33.
Зібрання