Проектні технології навчання фізики в школі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017-04
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Суспільство ставить нові вимоги до освіти і примушує фахівців багатьох країн світу проводити її реформування для підвищення якості. Змінюються пріоритети, цілі та завдання, що постають перед сучасною освітою. На зміну традиційній системі навчання приходить особистісно-орієнтована. Традиційні методи навчання доповнюються інноваційними, які передбачають кардинальні зміни у навчальному процесі, його спрямування на інтелектуальний розвиток учнів за рахунок збільшення ролі творчого компоненту. Навчальний процес сьогодні повинен бути зорієнтований на особистість учня та враховувати його здібності та індивідуальні особливості. У ході навчально- виховного процесу важливим є формування у учнів власної активності та стимулювання її розвитку. І, саме, проектні технології навчання є одним із шляхів досягнення цієї мети.
Society puts new demands on education and makes experts from many countries of the world to reform it to improve quality. The priorities, goals and objectives that change are changing face modern education. To replace the traditional system of learning comes personally-oriented. Traditional teaching methods are supplemented by innovative, which involves radical changes in the educational process, its focus on intellectual development pupils by increasing the role of creative component. Educational the process today should be focused on the personality of the student and take into account his abilities and individual characteristics. In the course of educational- The educational process is important for students to form their own activities and stimulating its development. And, precisely, the design technology of learning is one of ways to achieve this goal.
Опис
Ключові слова
проектні технології, метод проектів, інновації, навчальна діяльність, компетентність, компетенція, design technology, project method, innovations, educational activities, competence, terms of reference
Бібліографічний опис
Салтикова, А. І. Проектні технології навчання фізики в школі [Текст] / А. І. Салтикова, Г. О. Абакарова // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, м. Суми, 12-13 квітня 2017 р. / за ред. О. М. Завражної. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 56–61.