Принципи удосконалення транскультурної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах педагогічних університетів України та Китаю

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті обґрунтовуються специфічні принципи удосконалення транскультурної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва як універсальної виховної системи, здатної оптимізувати процес особистісного розвитку студентів у складних умовах сучасного суспільного буття.Підкреслюється, що важливим завданням педагогічної науки є розробка системи мистецької освіти. На основі аналітико‐синтетичного огляду та узагальнення проаналізовано особливості реалізації специфічних принципів удосконалення транскультурної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах мистецьких і педагогічних вузів України та Китаю, а саме: пріоритету художності над науковістю, системновті, єдності національного та загальнолюдського,єдності навчання та виховання, порівняльної трудомісткості кредитів,діагностичності організаційної динамічності, гнучкості і партнерства,прогностичності, технологічності, усвідомлення перспективи.
The article substantiates the principles of improving the professional training of future music teachers as a universal educational system capable of optimizing the process of personal development of students in the difficult conditions of contemporary social life. It is emphasized that the important task of pedagogical science is the development of the system of artistic and pedagogical education of future music teachers. On the basis of analytic‐synthetic review and generalization, the peculiarities of the implementation of specific principles for improving the professional training of future music teachers in the conditions of the credit‐modular system of education are analyzed, namely: the priority of artistry over science, the system of innovation, the unity of the national and universal, the unity of education and upbringing, the comparative labor intensity of credits, the diagnostic of organizational dynamism, the flexibility and partnership, the prognostication, the technology, the awareness of perspective.
Опис
Ключові слова
вчитель музичного мистецтва, принципи транскультурної підготовки, система мистецької освіти, фахові можливості, транскультурний підхід, teachers of musical art, principles of improving of the transcultural training, system of the art education, the professional opportunities, the transcultural approach
Бібліографічний опис
Дорошенко Т. Принципи удосконалення транскультурної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах педагогічних університетів УКРАїни та Китаю [Текст] / Т. Дорошенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2023. – № 7 (131). – С. 172–178. – DOI: 10.24139/2312‐5993/2023.07/172‐179