Критерії та показники готовності логопедів до роботи з гетерогенними групами дітей

Анотація
Стаття є докладним дослідженням готовності логопедів до роботи з гетерогенними групами учнів в умовах інклюзивної освіти. Автори ретельно проаналізували ряд факторів, які визначають ефективність педагогічної взаємодії в цьому контек-сті. Зокрема, в статті розглядається визначення понять «гетерогенність» та «гетерогенна група у школі», що становлять важливу основу для подальшого розгортання дослідження.Окремо виділяється структура готовності логопеда до роботи з гетерогенними групами, яка включає в себе вісім ключо-вих компонентів. Це теоретична підготовка, педагогічні методи та прийоми, мовленнєвий аспект, психологічна готовність, комунікаційні навички, технології та інновації, співпраця з іншими фахівцями, і особистісний розвиток. Кожен з цих компонен-тів визначає важливі аспекти готовності логопеда до роботи в інклюзивному середовищі.Дослідження виокремлює три рівні готовності логопедів до педагогічної взаємодії з гетерогенними групами учнів – низь-кий, середній та високий. Для оцінки цих рівнів використовуються чотири критерії: мотиваційний, інформаційно-пізнавальний, особистісний та аналітичний. Такий підхід дозволяє детально визначити ступінь готовності кожного логопеда до роботи в гетерогенних групах та розкрити особливості їхньої професійної компетентності.Окремий аспект дослідження стосується зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливають на готовність логопедів. Зов-нішні чинники включають реформування системи освіти, які створюють передумови для інклюзивної парадигми та підси-люють суспільний попит на фахівців, здатних ефективно працювати в умовах інклюзії. Внутрішні чинники стосуються професійно-особистісних якостей майбутнього педагога, таких як толерантність, емпатія, стресостійкість, емоційна мобільність, рефлексивність, педагогічна майстерність, творчість та інші. Ці якості визначають успішну роботу логопеда в гетерогенному середовищі.
The article presents a comprehensive investigation into speech therapists’ preparedness for working with diverse groups of students in the context of inclusive education. The authors meticulously analyze a range of factors influencing the effectiveness of pedagogical interaction in this context. Specifically, the article examines the definitions of “heterogeneity” and “heterogeneous group in school”, providing a crucial foundation for further research.A distinct focus is placed on the structure of a speech therapist’s preparedness for working with heterogeneous groups, encompassing eight key components. These include theoretical training, pedagogical methods and techniques, language aspects, psychological readiness, communication skills, technologies and innovations, collaboration with other professionals, and personal development. Each of these components delineates crucial aspects of a speech therapist’s readiness to work in an inclusive environment.The study identifies three levels of preparedness among speech therapists for pedagogical interaction with heterogeneous groups of students – low, medium, and high. To assess these levels, four criteria are utilized: motivational, informational-cognitive, personal, analytical. This approach allows for a detailed determination of each speech therapist’s readiness to work in heterogeneous groups and reveals the nuances of their professional competence.An additional aspect of the study addresses external and internal factors influencing the preparedness of speech therapists. External factors encompass educational system reforms, creating conditions for an inclusive paradigm and enhancing societal demand for professionals capable of effective work in inclusive settings. Internal factors pertain to the professional and personal qualities of future educators, such as tolerance, empathy, stress resistance, emotional flexibility, reflexivity, pedagogical mastery, creativity, and more. These qualities define a speech therapist’s successful performance in a heterogeneous environment.
Опис
Ключові слова
підготовка логопедів, діти з ООП, інклюзія, логопед, інклюзивна освіта, speech therapists training, children with special educational needs, inclusion, speech therapist, inclusive education
Бібліографічний опис
Турубарова А. Критерії та показники готовності логопедів до роботи з гетерогенними групами дітей [Текст] / А. Турубарова, Ю. Клочкова, А. Король // Inclusion and Diversity : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [гол. ред. О. В. Боряк, редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2024. – Вип. 3. – С. 77–81. – DOI: 10.32782/inclusion/2024.3.14
Зібрання