Аналіз соціально-демографічних параметрів функціонування домогосподарств Чернігівської області

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства
Анотація
У статті на основі аналізу статистичних матеріалів Чернігівського обласного управління статистики розглядаються соціальні та демографічні параметри розвитку домогосподарств регіону. Показано їх зміни протягом 2008-2016 рр. За вказаний період, кількість домогосподарств у Чернігівській області зменшилася, при цьому темпи скорочення мережі сільських домогосподарств були вищими за міські. Встановлено, що 59% домогосподарств Чернігівської області складаються з двох або однієї особи і тільки третина домогосподарств має у своєму складі дітей віком до 18 років. З-поміж домогосподарств з дітьми левову частку (89,3%) становлять однодітні домогосподарства. Як показують результати дослідження, підвищилася питома вага членів домогосподарств із загальною середньою та вищою освітою. Аналіз соціальних параметрів розвитку домогосподарств Чернігівської області свідчить, що більше ніж дві третини домогосподарств мають понаднормову житлову площу, а більше половини домогосподарств задоволені житловими умовами.
On the basis of statistical analysis of Chernihiv Statistics Department deals with social and demographic parameters of households in the region. Showing their changes during the years 2008-2016. During this period, the number of households in the Chernihiv region decreased, while the rate of reduction of the network of rural households were higher than the city. Found that 59% of households Chernihiv region consisting of two or one person and only one-third of households is composed of children under 18 years. Among households with children, the lion's share (89.3%) were one-child household. According to this report, increased the proportion of household members with secondary and higher education. Analysis of social parameters of households Chernihiv region shows that more than two thirds of households with overtime living space, and more than half of households satisfied with living conditions.
Опис
Ключові слова
домогосподарство, household, розмір домогосподарства, household size, структура домогосподарств, household structure
Бібліографічний опис
Афоніна, О. О. Аналіз соціально-демографічних параметрів функціонування домогосподарств Чернігівської області [Текст] / О. О Афоніна // Наукові записки СумДПУ імені А. С. Макаренка. Географічні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство ; редкол.: Б. М. Нешатаєв (гол. ред.), А. О. Корнус, С. І. Сюткин та ін.. – Суми, 2017. – Вип. 8. – С.95–101.