Методичні рекомендації із організації дозвіллєвої діяльності для майбутніх фахівців фітнесу та рекреації

Анотація
Констатовано про те, що сучасний світ давно став цифровим, і з кожним днем діджиталізація все більше заповнює і особистий простір людини. Система освіти має бути спрямованою на задоволення потреб суспільства в цілісних, творчо розвинених фахівцях, які володіють сучасними методами навчання й спроможні до застосування у професійній діяльності інноваційних, у тому числі комп'ютерних технологій, та завдяки цьому вдосконалювати свої фахові компетентності, педагогічну майстерність, культуру, духовність, соціальну й творчу активність. Виявлено, що в неформальному навчанні, зокрема в закладах позашкільної освіти, відбувається цілеспрямований процес виховання та навчання особистості, формування її творчої компетентності, яка має свободу вибору професії, отримання знань про матеріальний та духовний світ. Реалізація цього процесу значною мірою залежить від рівня професійної підготовки педагогічних працівників. Рекомендовано проведення розроблених вікторин, що сприятиме піднесенню ролі козацтва в суспільстві. І це позначається і на укріпленні самої держави України, її єдності та цілісності. Проведення вікторин за даною методичною розробкою сприяє зміцненню українських родин через розуміння того, як козаки цінували своїх родичів, своїх батьків, дружин, дітей, як прагнули їх захищати. Розроблені вікторини, під час їх використання в якості сімейних ігор, дозволяють членам родини більше дізнатися одне про одного, сприяють зв'язку поколінь, закріпленню народних традицій та звичаїв, дозволяють ефективно та змістовно провести вільний час. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у процесі створення та впровадження у процес неформального навчання, це - приклад роботи для з організації дозвіллєвої діяльності для майбутніх фахівців фітнесу та рекреації. Адже, яскрава візуалізація питань вікторин не залишить байдужими дітей і молодь, як приваблюючий та мотиваційний фактор для навчання та активного відпочинку, а цікава гра перетворюється у форму контролю здобутих знань.
It is stated that the modern world has long become digital, and every day digitalization is increasingly filling the personal space of man. The education system should be aimed at meeting the needs of society in holistic, creatively developed professionals who are aware of modern teaching methods and are able to apply in professional activities innovative, including computer technology and thus improve their professional competencies, pedagogical skills, culture, spirituality, social and creative activity. It is revealed that in non-formal learning there is a purposeful process of education and training of the individual, formation of his creative competence, which has the freedom to choose a profession, gain knowledge about the material and spiritual world. Implementation of this process largely depends on the level of professional training of teachers. It is recommended to conduct the developed quizzes, which will help raise the role of the Cossacks in society. And this affects the strengthening of the state of Ukraine itself, its unity and integrity. Conducting quizzes on this methodological development helps to strengthen Ukrainian families by understanding how the Cossacks valued their relatives, their parents, wives, children, and sought to protect them. Developed quizzes, when used as family games, allow family members to learn more about each other, promote the connection of generations, consolidation of folk traditions and customs, allow you to spend one's free time effectively and meaningfully. The use of modern information and communication technologies in the process of creating and implementing non-formal learning is an example of work for the organization of leisure activities for future fitness and recreation professionals. After all, vivid visualization of quiz questions will not leave children and young people indifferent as an attractive and motivating factor for learning and active recreation, and an interesting game becomes a form of control of acquired knowledge.
Опис
Ключові слова
неформальне навчання, позашкільна діяльність, дозвілля, рекреаційна діяльність, професійні компетентності, майбутній фахівець фітнесу та рекреації, non-formal learning, extracurricular activities, leisure, recreational activities, professional competences, future fitness and recreation specialist
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації із організації дозвіллєвої діяльності для майбутніх фахівців фітнесу та рекреації [Текст] / Б. Короваєва, Ю. Паришкура, Л. Томич, В. Борисенко, К. Козерук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2022. – № 2 (116). – С. 125–133. – DOI: 10.24139/2312-5993/2022.02/125-133