Авторські інтернет-ресурси вчителя інформатики

Анотація
На сьогоднішній день освіта нерозривно пов’язана із інтернет-ресурсами. Сучасний ринок праці вимагає висококваліфікованих професійних фахівців, які вміють активно входити до робочого процесу, вирішувати нестандартні питання, використовуючи критичне мислення, що викликає необхідність використання у освітньому процесі різноманітних джерел інформації, в т.ч. інтернет-ресурсів. Серед іншого інтернет-ресурси вирішують низку проблем традиційного навчального процесу. Навчання стає більш доступним, ефективним та гнучким, зміст стає більш комплексним та різноманітним. Застосування інтернет-ресурсів розширює можливості навчання, що призводить до отримання високих результатів. Саме тому вивчення особливостей їх створення і впровадження в освітній процес загалом, і вивчення інформатики, зокрема, на часі і потребує окремої уваги.
Today, education is inextricably linked with Internet resources. The modern labor market requires highly qualified professionals who are able to actively participate in the work process, solve non-standard issues, using critical thinking, which makes it necessary to use various sources of information in the educational process, including Internet resources. Among other things, Internet resources solve a number of problems of the traditional educational process. Education becomes more accessible, effective and flexible, the content becomes more complex and diverse. The use of Internet resources expands learning opportunities, which leads to obtaining high results. That is why the study of the peculiarities of their creation and implementation in the educational process in general, and the study of informatics, in particular, are timely and require special attention.
Опис
Ключові слова
авторські інтернет-ресурси, author's Internet resources, інтернет-ресурси, Internet resources, вчитель інформатики, computer science teacher
Бібліографічний опис
Шумейко, В. Ю. Авторські інтернет-ресурси вчителя інформатики [Текст] : магістер. робота / В. Ю. Шумейко ; науковий керівник О. В. Семеніхіна. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2022. – 64 с.