Сімейні традиції та обряди української етнопедагогіки як педагогічний інструментарій сучасного виховного процесу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті розкривається зміст понять «етнопедагогіка», «родинна етнопедагогіка», розглядається співвідношення української етнопедагогічної мети та сучасної мети родинного виховання, аналізується вплив сімейних звичаїв та обрядів української етнопедагогіки на навчально-виховний процес, зокрема на можливі шляхи конструктивного використання етнопедагогічних знань у процесі родинного виховання.
In the article it is opened a content of conceptions «ethnopedagogics», «family ethnopedagogics», considered a connection of Ukrainian ethnopedagogic's goal and a goal of family bringing up, also ii is analyzed influence of family customs and Ukrainian ethnopedagogic's customs on educational-bringing up process, partly on possible ways of constructional using of ethnopedagogic knowledge in the process of family bringing up.
Опис
Ключові слова
етнопедагогіка, народна педагогіка, родинна етнопедагогіка, педагогічна культура, етнопедагогічний ідеал, народні традиції та обряди, етнотрадиційна освіта, ethnopedagogic, folk pedagogic, family ethnopedagogic, pedagogical culture, ethnopedagogical ideal, folk customs and traditions, ethnopedagogical education
Бібліографічний опис
Бикова, М. М. Сімейні традиції та обряди української етнопедагогіки як педагогічний інструментарій сучасного виховного процесу [Текст] / М. М. Бикова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – № 8 (26). – С. 3–10.