Кваліфікаційна робота за освітнім ступенем «Магістр»

Анотація
Методичні рекомендації містять загальні положення про порядок визначення тем кваліфікаційних магістерських робіт, вимог до порядку викладу матеріалу та її структурних елементів. У роботі розглянуто особливості підготовки, написання та захисту кваліфікаційної магістерської роботи зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. У публікації надано методичні рекомендації для студентів, наукових керівників та рецензентів за даним напрямом підготовки, які спрямовані на забезпечення методологічної та теоретичної підготовки до виконання наукових досліджень, захисту та оцінки магістерської роботи на кваліфікаційному іспиті.
Methodical recommendations contain general provisions on the procedure for determining the topics of qualifying master's theses, requirements for the presentation of the material and its structural elements. The paper considers the features of preparation, writing and defense of a master's thesis in the specialty 023 ˗ Fine arts, Decorative arts, Restoration. The publication provides guidelines for students, supervisors and reviewers in this area of training, which are aimed at providing methodological and theoretical training for research, defense and evaluation of master's work on the qualifying exam.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, спеціальність образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, кваліфікаційна магістерська робота, методологічна та теоретична підготовка, methodical recommendations, specialty fine arts, decorative art, restoration, qualifying master's theses, methodological and theoretical training
Бібліографічний опис
Кваліфікаційна робота за освітнім ступенем «Магістр» [Текст] : методичні рекомендації щодо написання та захисту кваліфікаційних робіт для здобуття освітнього ступеня «Магістр» для студентів спеціальності 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація : денної і заочної форми навчання / укладачі: О. К. Зав’ялова, Н. С. Брижаченко ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут культури і мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – 58 с.