Сбруєва Аліна Анатоліївна

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Бібліографічний покажчик присвячено Аліні Анатоліївні Сбруєвій, доктору педагогічних наук, професору, Заслуженому працівнику освіти України, завідувачу кафедри педагогіки СумДПУ імені А. С. Макаренка, авторитетному українському вченому в галузі вітчизняної педагогічної науки, теорії освітніх реформ, порівняльної педагогіки та історії педагогіки, одному з ініціаторів утворення спільноти українських компаративістів та формування вітчизняної наукової школи педагогічної компаративістики. До покажчика включені праці професора А. А. Сбруєвої за період з 1984 по 2017 рр.: монографії, підручники, науково-методичні й навчальні посібники, статті, вміщені у наукових збірниках та матеріалах конференцій, публікації в періодичній пресі, фахових вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях. Видання адресовано науковцям, фахівцям у галузі педагогіки, аспірантам, студентам, працівникам бібліотек.
The bibliographical index is devoted to Alina Anatolievna Sbruiyeva, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Ukrainian Honored Worker of Education , Head of the Pedagogical Department of the Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko, authoritative Ukrainian scholar in the field of national pedagogical science, theory of educational reforms, comparative pedagogy and history of pedagogy, one of the initiators of the Ukrainian comparativists community formation and the formation of a national scientific school of comparative pedagogy. The index includes the works of Professor A.A. Sbruiyeva for the period from 1984 to 2017: monographs, textbooks, scientific methodical and study aids, articles included into scientific collections and conferences materials, publications in periodicals, professional national and foreign scientific editions. The publication is addressed to scientists, specialists in the field of pedagogy, graduate students, students, library workers.
Опис
Ключові слова
педагогічна компаративістика, історія педагогіки, педагогічні науки, порівняльна педагогіка, наукова школа педагогічної компаративістики, теорія освітніх реформ, бібліографія, вчені СумДПУ ім. А. С. Макаренка, pedagogical comparative studies, history of pedagogy, pedagogical sciences, comparative pedagogy, scientific school of comparative pedagogy, theory of educational reforms, bibliography, scientists SSPU of A. S. Makarenko
Бібліографічний опис
Сбруєва Аліна Анатоліївна [Текст] : (до 60-річчя від дня народження) : біобібліографічний покажчик / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Наукова бібліотека ; [уклад.: І. О. Железняк, Н. А. Чайка ; ред.: В. В. Косенко, І. В. Сенча ; худ. оформл. І. В. Сенча]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 180 c. – (Серія «Видатні науковці університету» ; вип. 5)