Корекційна спрямованість музичного виховання дошкільників зі зниженим зором

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вид. центр КНЛУ
Анотація
У статті висвітлено шляхи посилення корекційної ефективності процесу музичного виховання у дошкільних навчальних закладах для дітей зі зниженим зором. Встановлено, що для побудови корекційно спрямованого процесу музичного виховання необхідним є вивчення музично-особистісного розвитку дитини і виявлення у ньому порушень. У ході експериментального дослідження об’єктами корекційного впливу визначено компоненти мотиваційної сфери, емоційно-ціннісного, вербально-інтонаційного, когнітивного, психомоторного, творчого розвитку. З урахуванням виявлених порушень шляхами реалізації корекційно спрямованого процесу музичного виховання визначено змістовий та процесуальний його діапазони. Змістовий ґрунтується на принципах організації процесу музичного виховання з дошкільниками зі зниженим зором, методах і прийомах музично-особистісного розвитку. Процесуальний реалізує корекційну методику та її посилення шляхом впровадження корекційних занять з музичного виховання: ритміки, музичної логоритміки, горизонтальної пластики, музикотерапії, які цілеспрямовано впливають на порушені сторони музично-особистісного розвитку і сприяють розвитку компенсаторних механізмів. Окреслені у роботі шляхи визначають корекційну спрямованість процесу музичного виховання у дошкільних навчальних закладах для дітей зі зниженим зором
В статье освещены пути усиления коррекционной эффективности процесса музыкального воспитания в дошкольных учебных заведениях для детей с пониженным зрением. Установлено, что для построения коррекционно направленного процесса музыкального воспитания необходимо изучение музыкально-личностного развития ребенка и выявления в нем нарушений. В ходе экспериментального исследования объектами коррекционного воздействия определены компоненты мотивационной сферы, эмоционально-ценностного, вербально-интонационного, когнитивного, психомоторного, творческого развития. С учетом выявленных нарушений путями реализации коррекционно направленного процесса музыкального воспитания определены содержательный и процессуальный его диапазоны. Содержательный основывается на принципах организации процесса музыкального воспитания с дошкольниками с пониженным зрением, методах и приемах музыкально-личностного развития. Процессуальный реализует коррекционную методику и ее усиление с помощью внедрения коррекционных занятий по музыкальному воспитанию: ритмики, музыкальной логоритмики, горизонтальной пластики, музыкотерапии, которые целенаправленно влияют на нарушенные стороны музыкально-личностного развития и способствуют развитию компенсаторных механизмов. Обозначенные в работе пути усиления коррекционной эффективности процесса музыкального воспитания в дошкольных учебных заведениях для детей с пониженным зрением определяют его коррекционную направленность
The given article focuses in the means of intensifying correctional effectiveness of music education at music educational establishments for children with decreased sight. There has been found out that in order to establish correctional direction of music education there is a great necessity to study the development of a child and reveal psychological development defection. While conducting the experiment there were defined components of motivation sphere, emotionally integrated, verbal and intonational, cognitive, phychomotoric, creative development. Taking into account detected defections there were defined two ways of correctional process of music education such as content and procedural ones. Content diapason is based on principles of managing music education process among preschoolers with decreased sight as well as methods and techniques of personal music development, while procedural one realizes correctional methodology and its intensification with the help of introduction correctional knowledge from music education. Methodology of personal music development among preschoolers with decreased sight is grounded on 5 stages: propaedeutical, motivational-emotional, music-cognitive, music-active, reproductive and creative, which solve the common goal – improving the levels of personal music development of preschoolers with decreased sight by means of a number of correctional developing tasks: motivational, emotional and axiological, cognitive-epistemological, effective and practical, creative, compensation. In accordance with every stage of experimental methodology there were defined correctional developing “over-tasks”. Intensification of correctional effectiveness of music educational process of preschoolers with decreased sight is carries out with the help of implementing correctional knowledge into practice: rhythmics, music logorythnics, horizontal plastics, music therapy, which purposefully influence defections of psychophysical development and facilitate development of compensatory mechanisms. Thus, directed ways of intensifying correctional effectiveness of the music educational process among preschool educational establishments for children with decreased sight define its correctional direction.
Опис
Ключові слова
музичне виховання, музично-особистісний розвиток, діти зі зниженим зором, корекційно спрямований процес, музыкальное воспитание, музыкально-личностное развитие, дети с пониженным зрением, коррекционно направленный процесс, music education, personal music development, children with decreased sight, correctionally directed process
Бібліографічний опис
Бондаренко, Ю. А. Корекційна спрямованість музичного виховання дошкільників зі зниженим зором [Текст] / Ю. А. Бондаренко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць Київського національного лінгвістичного університету. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2017. – № 1 (55). – С. 127–132.