Використання комп'ютерних ігор в навчанні інформатики учнів основної школи

Анотація
Кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, загальних висновків та списку використаних джерел. У першому розділі «Компютерні ігри та їх використання в освітньому процессі» показано, що до основних дидактичних вимог при створенні гри належать: відповідність віковим особливостям дитини; відповідність гігієнічним вимогам та санітарним нормам роботи; доступність; а також потенційний вплив на мотивацію до навчання, на ставлення до предмета, відповідність гри курсу, її вплив на формування коректних уявлень про навколишній світ, виправданість вибору гри і запропонованих у ній завдань. У другому розділі «Використання компютерних ігор в навчанні інформатики» розроблено авторські дидактичні матеріали ігрового спрямування для навчання інформатики учнів основної школи. На основі шаблонної комп’ютерної гри «Concentration» описано авторську гру з інформатики «Інструменти Gimp» для учнів 9-х класів ЗЗСО, яку доцільно використовувати у процесі вивчення теми «Створення та опрацювання графічних зображень». Практична значущість дослідження полягає в розробленні дидактичних матеріалів ігрового спрямування для підтримки вивчення теми «Створення та опрацювання графічних зображень» на основі MS Power Point.
Qualification work consists of an introduction, two sections, general conclusions and a list of sources used. The first section "Computer games and their use in the educational process" shows that the main didactic requirements for creating a game include: compliance with the age of the child; compliance with hygienic requirements and sanitary norms of work; accessibility; and also the potential impact on motivation to learn, the attitude to the subject, the relevance of the game course, its impact on the formation of correct ideas about the world around, the justification for choosing a game and the tasks proposed in it. In the second section "The use of computer games in teaching computer science" developed author's didactic materials of game direction for teaching computer science to primary school students. Based on the template computer game "Concentration", the author's computer game "Gimp Tools" for 9th grade students of CPGI is described, which should be used in the process of studying the topic "Creation and processing of graphic images". The practical significance of the research is to develop didactic materials of game direction to support the study of the topic "Creation and processing of graphic images" based on MS Power Point.
Опис
Ключові слова
комп’ютерні ігри, гейміфікація, інформатика, computer games, gamification, computer science
Бібліографічний опис
Чурок, С. А. Використання комп'ютерних ігор в навчанні інформатики учнів основної школи [Текст] : магістер. робота / С. А. Чурок ; науковий керівник В. Г. Шамоня. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 67 с.