Погляди видатних педагогів минулого на фізичне виховання дітей та їх взаємозв’язок з сучасністю

Ескіз недоступний
Дата
2017-08
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка
Анотація
У педагогічній теорії й практиці проблеми фізичного виховання дітей висвітлено різнобічно. Однак і сьогодні особливої актуальності набуває дослідження поглядів видатних педагогів минулого на фізичне виховання дітей, їх переосмислення та збагачення, що є важливою умовою для розвитку здорової людини, майбутнього патріота-громадянина своєї нації. Досвід роботи передових учителів переконливо доводить, що застосування прогресивних ідей педагогів минулого у практичній діяльності має позитивний вплив на фізичний розвиток школярів.
In pedagogical practice and practical problems of physical vihovannya children are visibly impaired. One of the most important topics of the day is the nabuvae doslıdzhnya poglyadіv vidatnih educators in the past on fizichnee vihovannya deti, ikh rezmislennya zbagachennya, sho є importantly I am for the development of healthy people, majbutny patriot-gromadyanina svoeї natsії. Dosvіd roboty advanced teachers ukoneliv to finish, sho zastosuvannya progressivnyh іdei pedogogіv of the past from practical diyalnostі myo positive vplyv on fizichniy rozvitok schoolboys.
Опис
Ключові слова
видатні педагоги, outstanding teachers, фізичне виховання, physical education, козацький клас, Cossack classes, позаурочний час, extra hours
Бібліографічний опис
Лоза, Т. О. Погляди видатних педагогів минулого на фізичне виховання дітей та їх взаємозв’язок з сучасністю [Текст] / Т. О. Лоза, М. В. Лях // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Чернігів : ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2017. Вип. 142 (2). – С 72–75.
Зібрання