Проблеми підготовки гідів-екскурсоводів: культурологічний аспект

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СPM «ASF»
Анотація
В даній роботі зазначено, що змістовною основою професійної підготовки фахівців туристичного супроводу (гідів-екскурсоводів) стає культура – цінності і осмислені знання, уявлення, які отримали відображення в мистецтві, релігії, традиції та людському досвіді. Однак, в умовах традиційної системи навчання присутнє вузьке розуміння культурологічного підходу – зведення до культурологічного аспекту, принципу культуроцентричності, що говорить про недостатність його методологічних обґрунтувань і неповноту використання можливостей в цій сфері. Також заначено, що в умовах досить багатонаціонального українського суспільства полікультурна освіта стає невід’ємною частиною професійної діяльності гіда-екскурсовода, джерелом і засобом її розвитку. Вона включає в себе культурологічні, етноісторичні знання, розуміння важливості культурного плюралізму, вміння виділяти і вносити до змісту освіти ідеї, що відображають культурне різноманіття світу.
In this paper it is noted that the meaningful basis of professional training of tourist escorts (guides-guides) is culture - values ​​and meaningful knowledge, ideas, which are reflected in art, religion, tradition and human experience. However, in the traditional system of education there is a narrow understanding of the culturological approach - reduction to the culturological aspect, the principle of culturocentrism, which indicates the lack of its methodological justification and incomplete use of opportunities in this area. It is also noted that in the conditions of a rather multinational Ukrainian society, multicultural education becomes an integral part of the professional activity of a guide, a source and means of its development. It includes culturological, ethnohistorical knowledge, understanding of the importance of cultural pluralism, the ability to highlight and contribute to the content of education ideas that reflect the cultural diversity of the world.
Опис
Ключові слова
підготовка екскурсоводів, сутність та зміст роботи екскурсовода, культурологія, культурологічний аспект, гід, training of guides, essence and content of the work of the guide, culturology, culturological aspect, guide
Бібліографічний опис
Коваленко, О. В. Проблеми підготовки гідів-екскурсоводів: культурологічний аспект [Текст] / О. В. Коваленко // Людина віртуальна: нові горизонти : зб. наукових праць / за заг. ред. д-р філос. наук М. А. Журби. – Монреаль : СPM «ASF», 2020. – С. 46–48.