Військово-патріотичне виховання як складова частина політики обороноздатності країни

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
На сьогодні становлення національної державності формується на рівні розвитку освіченого та діджиталізованого громадянського суспільства, постійні інтеграційні процеси в нашій країні у європейські альянси включають у себе орієнтацію військово-патріотичного виховання в Україні. Адже сучасний етап розвитку нашої Батьківщини потребує пильної уваги від органів місцевого самоврядування та соціальних інституцій розвитку та впровадженню нових сучасних заходів, які спрямовані на формування патріотичних виховних цінностей молоді з подальшим оглядом на резервні потреби підготовки майбутніх кандидатів для прийняття на службу до Збройних сил України. Підвищення належного рівня військово-патріотичного виховання повинне бути головним вектором розвитку у молодого покоління власної національної свідомості на фундаментальних історико-націоналістичних почуттєвих цінностях до власної країни, поваги до неї та Конституції і законів України. У статті висвітлено роль військово-патріотичного виховання в нашій країні на рівні ретроспективного аналізу чинних державних нормативно-правових документів та літературних джерел вітчизняних авторів. Констатовано реалізаційні шляхи впровадження військово-патріотичного руху у соціум різних верств населення.
To date, the formation of national statehood is formed at the level of development of an educated and digitized civil society, the ongoing integration processes in our country into European alliances see in themselves the orientation of military-patriotic education in Ukraine.After all, the current stage of the development of our Motherland requires close attention from local self-government bodies and social institutions of development and the implementation of new modern measures aimed at the formation of patriotic educational values of youth with a further review of the reserve needs of training future candidates for service in the Armed Forces of Ukraine. Raising the appropriate level of military-patriotic education should be the main vector for the development of the young generation’s own national consciousness on the basis of fundamental historical-nationalistic sentimental values for one’s own country, respect for it and the Constitution and laws of Ukraine. The article highlights the role of military-patriotic education in our country at the level of retrospective analysis of current state legal documents and literary sources of domestic authors. Implementation ways of introducing the military-patriotic movement into the society of various strata of the population have been determined.
Опис
Ключові слова
військово-патріотичне виховання, державна політика, військова справа, професійно-прикладна фізична підготовка, національно-патріотична робота, молодь, military-patriotic education, state policy, military affairs, professional-applied physical training, national-patriotic work, youth
Бібліографічний опис
Лазоренко, С. С. Військово-патріотичне виховання як складова частина політики обороноздатності країни [Текст] / С. С. Лазоренко // Олімпійський та параолімпійський спорт : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [гол. ред. П. Ф. Рибалко, редкол.: С. А. Лазоренко, М. О. Лянной, М. О. Носко та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. – Вип. 1. – С. 21–25. – DOI: 10.32782/olimpspu/2023.1.5