Детермінанти формування професійно-педагогічної культури майбутнього фахівця фізичного виховання та спорту

Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НПУ імені М. П. Драгоманова
Анотація
Стаття присвячена вивченню концептуальних детермінант формування професійно-педагогічної культури майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту, зокрема на методично-праксеологічному рівні. Компетентнісний та контекстний науково-методичний підходи можуть стати ефективним методичним підґрунтям побудови практично-орієнтованого навчання, спрямованого на формування даного особистісного феномену у складно організованій системі вищої фізкультурної освіти з урахуванням інтеграційних шляхів розвитку фізкультурно-спортивної науки і освіти.
The article deals with studying conceptual determinants of professional-pedagogical culture formation of future physical training and sport specialist, in particular with methodological praxeological level. Competence and contextual scientific-methodological approaches could become an effective methodological basis of practice oriented education constructing, aimed at formation of this personality phenomenon in complex organised system of high physical culture education taking into account international ways of physical culture and sport science and education development.
Опис
Ключові слова
концептуальні засади, conceptual framework, професійно-педагогічна культура, professional and pedagogical culture, спеціальна фізкультурна освіта, special physical education
Бібліографічний опис
Іваній, О. М. Детермінанти формування професійно-педагогічної культури майбутнього фахівця фізичного виховання та спорту [Текст] / О. М. Іваній, І. В. Іваній // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки : збірник наукових праць. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 5 (50). – С. 138–145.
Зібрання