Тенденції розвитку мистецької освіти на Лівобережній та Слобідській Україні у XVIII столітті

Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті висвітлено основні напрями мистецької освіти на Лівобережній та Слобідській Україні у XVIII ст.; зосереджена увага на навчальних закладах музично-художнього спрямування, спеціалізованих цехах та колективах при панських маєтках, зокрема виокремлено новітні підходи в їх культурно- просвітницькій діяльності.
The article basic directions of the artistic education on Left-bank and SlobidskaUkraine in the XVIII century are under review in the article; the educational establishments of musically-artistic aspiration, specialized workshops and collectives at lordly estates, in particular the innovative approaches in their civilized cultural-elucidative activity are stressed.
Опис
Ключові слова
мистецька освіта, Глухівська співацька школа, музичні цехи, колективи панських маєтків, салонність, artistic education, Hluhiv school of singer, musical workshops, collectives of lordly estates, salon
Бібліографічний опис
Мартиненко, Д. В. Тенденції розвитку мистецької освіти на Лівобережній та Слобідській Україні у XVIII столітті [Текст] / Д. В. Мартиненко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, М. О. Лазарев [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2010. – № 7 (9). – С. 75–83.