Theoretical and Methodological Foundations of Art Education in the Context of European Integration

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
The collection contains proceedings of the International scientific-practical conference “Theoretical and methodological foundations of art education in the context of European integration”. In the proceedings of the conference theoretical and methodological bases of modern art education, national and international contexts of education quality management, theory and methods of choreographic-pedagogical education, polyparadigmality of formation of lingo-communicative and intercultural competences of students, psychological-pedagogical aspects of modern school education, innovative technologies and practice of teaching art disciplines, development of the personality in the system of art education, and modern art- and ergo-therapeutic technologies are revealed.
Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції». У матеріалах конференції розглядаються теоретико-методологічні основи сучасної мистецької освіти, національний та міжнародний контексти управління якістю освіти, теоретичні та методичні засади розвитку хореографічно-педагогічної освіти, поліпарадигмальність формування лінгвокомунікативних та інтеркультурних компетенцій студентів, психолого-педагогічні аспекти сучасної шкільної освіти, інноваційні технології та практика викладання мистецьких дисциплін, розвиток особистості в системі мистецької освіти та сучасні арт- і ерго-терапевтичні технології.
Опис
Ключові слова
art education, theory and methods of choreographic-pedagogical education, European integration, modern school art education, innovative technologies and practice of teaching art disciplines, art- and ergo-therapeutic technologies, мистецька освіта, теоретичні та методичні засади розвитку хореографічно-педагогічної освіти, європейська інтеграція, модернізація сучасної шкільної освіти, інноваційні технології та практика викладання мистецьких дисциплін, арт- і ерго-терапевтичні технології
Бібліографічний опис
Theoretical and methodological foundations of art education in the context of European integration : Proceedings of the ІV International Scientific-Practical Conference (December 11–12, 2017, Sumy). – Sumy : PPE Tsioma S. P., 2017. – 216 p.