Перекладацький аспект у сфері паремій з семантикою порівняння

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглянуто англійські прислів’я і приказки та їх українські еквіваленти. Визначено основні джерела походження паремії. Проаналізовано основні методи перекладу пареміологічних одиниць як поетичного жанру. Виявлено особливості перекладу англійських прислів’їв на українську мову. Акцентується увага на пареміях англійської мови, які мають у собі компоненти порівняння.
The article considers English proverbs and sayings and their Ukrainian equivalents. The origin of proverbs is determined. Main methods of translation of paremias as a poetic genre are analyzed. Features of translation of English proverbs into Ukrainian are revealed. The attention is focused on paremias of the English language, which have components of comparison.
Опис
Ключові слова
метод, паремія, переклад, порівняння, приказка, прислів’я, method, paremia, translation, comparison, proverb, saying
Бібліографічний опис
Зякун, Ю. В. Перекладацький аспект у сфері паремій з семантикою порівняння [Текст] / Ю. В. Зякун ; наук. керівник Т. М. Буренко // Актуальні питання філології та методології : збірник статей студентів / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Факультет іноземної та слов’янської філології ; [гол.ред.: В. В. Герман]. – Суми : Фабрика друку, 2021. – С. 60–65.