Міжкультурний аспект мовленнєвого впливу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття присвячена проблемі реалізації мовленнєвого впливу в міжкультурній комунікації. Проаналізовано фактори мовленнєвого впливу та виявлено їхні національно-специфічні ознаки. Встановлені національнокультурні характеристики мовленнєвого впливу, що забезпечують ефективність його реалізації. Важливим в умовах міжкультурних розбіжностей суб'єкта та об'єкта мовленнєвого впливу виявилося врахування особливостей національного комунікативного стилю, вміле застосування національно маркованих засобів і прийомів впливу. Ефективне здійснення мовленнєвого впливу передбачає врахування і національнокультурної специфіки невербальних компонентів в міжкультурній комунікації.
The article focuses on the problem of speech impact realization in cross-cultural communication. The factors of speech impact are analysed and their nationally-specific features are revealed. Speech impact national and cultural characteristics that provide the efficiency of its realization are determined. In terms of cross cultural divergence of subject and object of speech impact emphasis is laid on taking into account the specificity of national communicative style, effective use of nationally-marked means and devices of speech impact. Efficiency of speech impact realization is stipulated by consideration of national and cultural specificity of nonverbal components in cross-cultural communication.
Опис
Ключові слова
міжкультурна комунікація, мовленнєвий вплив, фактори мовленнєвого впливу, національно-культурні характеристики, суб'єкт мовленнєвого впливу, об'єкт мовленнєвого впливу, cross-cultural communication, speech impact, factors of speech impact, national and cultural characteristics, subject of speech impact, object of speech impact
Бібліографічний опис
Козлова, В. В. Міжкультурний аспект мовленнєвого впливу [Текст] / В. В. Козлова // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон, 2016. – №11 (38). – С. 202–205.
Зібрання