Інформаційні технології в логопедичній роботі з дошкільниками

Ескіз недоступний
Дата
2018-03
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Анотація
Автором описане використання комп’ютерних програмно-технічних продуктів, що на сьогодні дозволяє проектувати принципово нові педагогічні технології; означені засоби сприяють активізації та ефективному функціонуванню компенсаторних механізмів та використовуються із метою корекції порушень мовлення різної етіології.
The author gives a description of computer software and hardware products. These products today allow you to design fundamentally new pedagogical technologies. The means presented in this article facilitate the activation and effective functioning of compensatory mechanisms; they are used to correct speech disorders of different etiologies.
Опис
Ключові слова
програмно-технічні продукти, software products, компенсаторні механізми, compensation mechanisms, корекція порушень мовлення, correction of speech disorders
Бібліографічний опис
Ласточкіна, О. В. Інформаційні технології в логопедичній роботі з дошкільниками [Текст] / О. В. Ласточкіна // Інноваційні технології в дошкільній освіті : збірник абстрактів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Переяслав-Хмельницький, 28–29 березня 2018 р. / за заг. ред.: Л. О. Калмикової, Н. В. Гавриш. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2018. – С. 78.