Мовне родинознавство (виховний потенціал лінгвокультури рідного краю)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Редакційно-видавничий відділ Глухівського державного педагогічного університету.
Анотація
У навчальному посібнику розглядається виховний потенціал лінгвокультури рідного краю як засіб формування лінгвокультурознавчої компетенції майбутнього вчителя-словесника в системі професійної підготовки. Дидактичний матеріал українознавчих текстів, фольклорно-етнографічних і діалектологічних практик (назви спорідненості та свояцтва, мовний етикет, топоніміка, обряди, ремесла жителів рідного краю) пропонується під кутом зору лінгвокультурологічного підходу і може слугувати складовою частиною курсів “Народознавство”, "Українська етнопедагогіка", використовуватись при підготовці до занять і виховних заходів із сучасної української мови, літературного краєзнавства, вступу до слов΄янської філології, лінгвістичного аналізу художнього тексту. Видання адресоване студентам вищих навчальних закладiв, учням і вчителям загальноосвiтнiх закладів, шанувальникам рідного слова.
The textbook esposes the educational potential of the native land's linguistic culture as means of forming of future language and literature teacher's linguacultural competention in the system of professional training. The didactic matererial of Ukrainian texts and dialectical practices is offered in the point of view of the linguacultural approach and can be used in the process of studying such subjects as "Ukrainian ethnography" and "Ukrainian ethnopedagogics" while preparing for lessons and educational measures on the Ukrainian language and literature and literature study of lore. The textbook is addressed to students of higher educational establishments, to secondary school pupils and teachers, to all people who love the native language.
Опис
Ключові слова
мовне родинознавство, лінгвокультура, лінгвокультурознавча компетенція, потенціал, українська етнопедагогіка, language linguistics, linguocultivo, linguocultural competence, potential, ukrainian ethnopedagogy
Бібліографічний опис
Семеног, О. Мовне родинознавство (виховний потенціал лінгвокультури рідного краю) [Текст] : навчальний посібник / О. Семеног. – Київ – Глухів : РВВ ГДПУ, 2003. – 105 с.