A Current View of the Development of Creativity in Music Education: Basic Approaches and Principles

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
The article is devoted to substantiating the scientific approaches and principles that form the basis of the process of developing the creativity of future bachelors of music education. To achieve the research objectives, a mixed approach was applied, based on which a number of scientific approaches (pluralistic, iterative, transcendental, participatory) and related principles were identified using the methods of theoretical analysis and theoretical modeling: priority of simultaneous cognition over successive cognition, encouragement of insight, the need to destroy determinism, anticipatory reflection of reality, hermeneutic and existential communication, emotional self‐ understanding, synergy of intersubjective interaction, objectification of the global significance of personal creative efforts. The further direction of the study is to develop a model of the methodology for the development of creativity of future bachelors of music education in the process of their professional training on this methodological basis.
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні наукових підходів і принципів,що становлять основу процесу розвитку креативності майбутніх бакалаврів музичної освіти. Для досягнення цілей дослідження було застосовано змішаний підхід, який, вважається ефективним при розв'язанні завдань із розроблення науково‐обґрунтованої методології, що інтегрує дію різних підходів і принципів (Shim, Johnson, Bradt, & Gasson, 2021). На засадах змішаного підходу здійснювався теоретичний аналіз досліджень з галузей нейронауки, філософії, педагогіки (зокрема, музичної), а також, застосовувався метод теоретичного моделювання, спрямованість якого полягала в опосередкованому теоретичному конструюванні проєкції особливостей процесу розвитку креативності майбутніх бакалаврів музичної освіти й визначення в даному процесі найбільш ефективних напрямів педагогічних зусиль. У результаті було визначено низку наукових підходів та пов'язаних із ними принципів. Зокрема,плюралістичний підхід, як такий, що забезпечує можливість суб'єктам комунікації висловлювати думки та висувати ідеї, не остерігаючись зазнати критики. Даний підхід визнано дієвим з огляду на його можливості, через прийняття суб’єктивних бачень кожного, заохочувати студентів до творчого пошуку, стимулювати їх до усвідомлення поліваріантності інтерпретаційних рішень, генерації творчих ідей тощо. Із плюралістичним підходом тісно пов'язаний ітеративний, сутність якого у забезпеченні студентоцентрованості творчого процесу через застосування алгоритму багатократного повторення дій із їх поступовим коригуванням аж до досягнення бажаних результатів. За умов застосування ітеративного підходу студенти отримують достатню мотивацію до прояву креативності, адже набувають упевненості у своїх силах, усвідомлюючи, що невдачі у виконанні,інтерпретації або імпровізації є лише тимчасовими явищами певного етапу діяльності, що підлягають виправленню. Трансцендентний підхід є основою для активізації рефлексії студентів, спрямованої на вихід за рамки звичних алгоритмів дії в художньо‐комунікативному процесі. Реалізація функціональності партисипативного підходу, заснованого на концепції партисипативної креативності (Clapp & Hanson, 2019), є основою для створення освітнього простору, в якому студенти залучені до сумісної діяльності, творча активність у якій стимулюється шляхом визначенням міри персональної відповідальності за результати спільної справи з наданням кожному автономії та творчої свободи. Опора на обґрунтовані наукові підходи передбачає прихильність у музично‐освітньому процесі педагогічним принципам: пріоритету симультанного пізнання над сукцесивним, заохочення інсайту, необхідності руйнування детермінізму, випереджального відображення дійсності, герменевтико‐екзистенціальної комунікації,емоційного саморозуміння, синергії міжсуб'єктної взаємодії, об'єктивації глобальної значущості персональних творчих зусиль. Подальший напрям дослідження вбачається в розробленні на цій методологічній основі моделі методики розвитку креативності майбутніх бакалаврів музичної освіти в процесі їхньої професійної підготовки.
Опис
Ключові слова
creativity, music education, methodology, scientific approaches, principles, pluralism, participation, креативність, музична освіта, методологія, наукові підходи, принципи, плюралізм, партисипація
Бібліографічний опис
Kuldanov N. A Current View of the Development of Creativity in Music Education: Basic Approaches and Principles [Техt] / N. Kuldanov, S. Balahazova // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2023. – № 3 (127). – С. 450–465. – DOI: 10.24139/2312‐5993/2023.03/450‐465