Методичні рекомендації щодо написання та захисту кваліфікаційних робіт для здобуття освітнього рівня «Магістр»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
CумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Методичні рекомендації містять загальні положення про порядок визначення тем кваліфікаційних магістерських робіт, вимог до порядку викладу матеріалу та її структурних елементів. У роботі розглянуто особливості підготовки, написання та захисту кваліфікаційної магістерської роботи зі спеціальності 034 Культурологія. У публікації надано методичні рекомендації для студентів, наукових керівників та рецензентів за даним напрямом підготовки, які спрямовані на забезпечення методологічної та теоретичної підготовки до виконання наукових досліджень, захисту та оцінки магістерської роботи на кваліфікаційному іспиті.
Methodical recommendations contain general provisions on the procedure for determining the topics of qualifying master's theses, requirements for the presentation of the material and its structural elements. The paper considers the features of preparation, writing and defense of a master's thesis in the specialty 034 Сultural Research. The publication provides guidelines for students, supervisors and reviewers in this area of training, which are aimed at providing methodological and theoretical training for research, defense and evaluation of master's work on the qualifying exam.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, спеціальність культурологія, кваліфікаційна магістерська робота, методологічна та теоретична підготовка, methodical recommendations, specialty Сultural Research, qualifying master's theses, methodological and theoretical training
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації щодо написання та захисту кваліфікаційних робіт для здобуття освітнього рівня «Магістр» [Текст] : для студентів спеціальності 034 Культурологія / уклад.: О. К. Зав'ялова, А. І. Литвиненко ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут культури і мистецтв, Кафедра музикознавства та культурології. – Суми, 2023. – 44 с.