Проблемні аспекти участі експерта в цивільному процесі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Сумський державний університет
Анотація
В статті досліджено проблемні аспекти участі експерта в цивільному процесі. Зокрема, в статті проаналізовано особливості розмежування правового становища експерта і правового становища спеціаліста, оскільки дані учасники цивільного процесу мають як спільні, так і відмінні ознаки. В контексті розмежування правового статусу судового експерта та спеціаліста в цивільному процесі, у статті визначено, що судовий експерт – це особа, яка має необхідні знання у формі вищої освіти і має право на проведення конкретної судової експертизи, висновок щодо якої є самостійним джерелом доказів, у той час як спеціаліст – це особа, яка за допомогою своїх знань і вмінь допомагає суду в проведенні окремих дій, спрямованих на виявлення, вилучення і закріплення доказів. Саме, в цьому і полягає ключова відмінність між цими суб’єктами цивільного процесу. Окрім зазначеного, відмінності у правовому статусі експерта і спеціаліста у цивільному процесі полягають у тому, що як експерт може залучатися особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу», і внесена до Державного реєстру атестованих судових експертів, у той час, коли спеціалісту достатньо володіти спеціальними знаннями та навичками застосування технічних засобів. Також експерт повинен провести повне дослідження і дати обґрунтований та об’єктивний письмовий висновок на задані йому питання, а у разі необхідності – роз’яснити його, а спеціаліст зобов’язаний відповідати на задані судом питання, давати усні консультації та письмові роз’яснення, звертати увагу суду на характерні обставини чи особливості доказів, у разі потреби надавати суду технічну допомогу. Також у статті розглянуто особливості відповідальності експерта, яка полягає у тому, що за завідомо неправдивий висновок чи відмову в ненаданні висновку, експерт підлягає кримінальній відповідальності за статтями 384-385 КК України. В свою чергу, за невиконання інших обов’язків експерт несе відповідальність, встановлену законом. Це може бути, як цивільно-правова, так і дисциплінарна відповідальність. В статті приділено увагу особливостям дослідження в судовому засіданні висновку експерта в контексті статті 189 ЦПК, що має важливе практичне значення, оскільки тільки експертові відомі специфічні моменти, які він з’ясував під час дослідження, і тільки він може правильно їх розтлумачити і пояснити, оскільки не всі важливі моменти міг викласти у своєму експертному висновку, або викласти не так конкретно чи зрозуміло, як він це ще може пояснити усно.
The article deals with the problem aspects of expert participation in the civil process. In particular, the peculiarities of the delimitation of the legal status of an expert and the legal status of a specialist are analyzed, since the data of participants in the civil process have both common and distinctive features. In the context of the delineation of the legal status of a judicial expert and a specialist in a civil proceeding, in the article was stated, that a judicial expert is a person who has the necessary knowledge in the form of higher education and has the right to conduct a concrete forensic examination, the conclusion of which is an independent source of evidence, in while a specialist is a person who, with the help of his knowledge and skills, helps the court in carrying out individual actions aimed at detecting, extracting and consolidating evidence. Precisely, this is the key difference between these entities in the civil process. In addition to the above, the differences in the legal status of an expert and a specialist in a civil proceeding are that, as an expert, a person who meets the requirements established by the Law of Ukraine "On Judicial Expertise" and was entered in the State Register of Certified Judicial Experts, when the specialist is a person who has enough knowledge of the special skills and knowledge of the use of technical means. Also, the expert must conduct a full study and give a substantiated and objective written opinion on the questions he is asked, and if necessary, to clarify it, and the specialist is obliged to answer the questions asked by the court, give oral advice and written explanations, to pay attention to the court on the specific circumstances or peculiarities of evidence, if necessary, provide technical assistance to the court. Also, in the article the peculiarities of the responsibility of the expert are considered, which consists in the fact that the expert is subject to criminal liability under Articles 384-385 of the Criminal Code of Ukraine for a knowingly false conclusion or refusal to give a conclusion. In turn, for non-fulfillment of other responsibilities, the expert bears the responsibility established by law. This may be as civil responsibility, as disciplinary responsibility. Attention is drawn to the peculiarities of the study in the court session of the expert's conclusion in the context of Article 189 of the CPC, which is of great practical importance, since only the expert knows the specific points he discovered during the study, and only he can correctly interpret and explain them, since not all could highlight important points in his expert opinion, or put it not as concretely or as clearly as he can still explain orally.
Опис
Ключові слова
цивільне право, сімейне право, право інтелектуальної власності, аспекти, експерт, цивільний процес, правове становище, учасники цивільного процесу, відповідальність, судове засідання, aspects, expert, civil process, legal status, participants in the civil process, responsibility, court session
Бібліографічний опис
Шапіро, В. С. Проблемні аспекти участі експерта в цивільному процесі [Текст] / В. С. Шапіро // Правові горизонти = Legal Horizons. – Суми, 2018. – Вип. 13 (26). – С. 24–28.
Зібрання