Modern Law Education in the Context of Natural Understanding of Law

Анотація
The article is devoted to explaining the differences between legal educational systems in states with a positivist understanding of law and states where the system of law is based on the natural understanding of law. Law education has a value orientation. The educational process at higher law schools aims not only to transfer information about law but also to involve the student into the legal values. The purpose of law education under the positivist understanding of law is to provide the student with encyclopaedic knowledge of current legislation. The purpose of legal education under the natural understanding of law is the preparation of a critically minded lawyer, who is characterized by devotion to the idea of law and who meets advanced ethical requirements. An important direction for improving law education is the introduction of legal clinical education.
Стаття присвячена висвітленню відмінностей між правовими освітніми системами в державах із позитивістським розумінням права та державами, де система права базується на природному розумінні права. Юридична освіта має ціннісну спрямованість. Навчальний процес у вищих правничих школах спрямований не лише на передачу інформації про право, а й на залучення студента до правових цінностей. Метою юридичної освіти за позитивістського розуміння права є надання студенту енциклопедичних знань чинного законодавства. Метою юридичної освіти за природного розуміння права є підготовка критично налаштованого юриста, якому властива відданість ідеї права і який відповідає сучасним етичним вимогам. Важливим напрямком вдосконалення юридичної освіти є запровадження юридичної клінічної освіти.
Опис
Ключові слова
право, кейс-метод, право, юридичний позитивізм, моральні вимоги, школа природного права, law, case method, legal positivism, moral requirements, natural law school
Бібліографічний опис
Kuchuk, A. M. Modern Law Education in the Context of Natural Understanding of Law [Text] / A. M. Kuchuk, L. M. Serdiuk, Y. S. Zavhorodnia // Asia Life Sciences. The Asian International Journal of Life Sciences. – 2019. – Supplement 21 (2). – P. 359–370.