Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Історія модерної української культури»

Анотація
Методичні рекомендації призначено для надання допомоги студентам денної та заочної форми навчання при виконання курсової роботи з дисципліни «Історія модерної української культури» згідно з чинними стандартами вищої освіти. Видання містить рекомендації щодо мети i завдань, організації виконання, структури, обсягів i правил оформлення, перевірки та захисту курсової роботи та укладено згідно з Положенням про курсову роботу у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка (ухвалено рішенням вченої ради університету, протокол №8 від 25 січня 2021 року) з урахуванням нормативно-правової бази щодо організації освітнього процесу в Університеті. В методичних рекомендаціях також розглянуті основні положення щодо академічної доброчесності при написанні роботи, наведено рекомендовану тематику та приклади оформлення титульної сторінки та змісту курсової роботи.
Methodical recommendations are designed to assist full-time and part-time students in the course work on the subject "History of Modern Ukrainian Culture" in accordance with current standards of higher education. The publication contains recommendations on the purpose and objectives, organization of implementation, structure, scope and rules of design, inspection and defense of term papers and concluded in accordance with the Regulations on term papers at Sumy State Pedagogical University named after AS Makarenko (approved by the Academic Council of the University, Minutes №8 of January 25, 2021) taking into account the legal framework for the organization of the educational process at the University. The methodical recommendations also consider the main provisions on academic integrity in writing the work, the recommended topics and examples of the design of the title page and the content of the course work.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, стандарт вищої освіти, положення про курсову роботу, культурологія, підготовка фахівців, освітньо-професійна програма, учбовий план, methodical recommendations, standard of higher education, regulations on course work, culturology, training of specialists, educational-professional program, curriculum
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Історія модерної української культури» [Текст] : для студентів спеціальності 034 «Культурологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, НН Інститут культури i мистецтв ; [укладачі: Л. І. Єпик, О. В. Коваленко]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – 31 с.