Експериментальне навчання міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності майбутніх викладачів німецької мови під час самостійної роботи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті представлено хід організації методичного експерименту формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності майбутніх викладачів німецької мов під час самостійної роботи. Зазначено послідовність проведення експериментального навчання майбутніх викладачів німецької мови під час самостійної роботи. Відповідно до теоретичного дослідження і практичного досвіду сформульовано гіпотезу, яка лягла в основу проведення методичного експерименту. Виокремлено навчально-методичний матеріал, згідно з яким корелюють варійовані умови щодо визначення ефективності та доцільності використання авторської методики у двох експериментальних групах. Узагальнено результати перед- та після експериментального навчання чотирьох видів мовленнєвої діяльності. Експериментально доведено ефективність системи вправ, яка стала допоміжним навчально-методичним матеріалом і становить зміст міжкультурного портфоліо “Мовні зустрічі в умовах міжкультурної комунікації: міжкультурне портфоліо з німецької мови для майбутніх викладачів”. Міжкультурне портфоліо як навчально-методичний матеріал, а також методика роботи з ним може упроваджуватись в освітній іншомовний процес майбутніх учителів першого рівня здобуття вищої освіти, що сприятиме розвитку міжкультурного аспекту оволодіння іншомовної комунікативної компетентності. Експеримент доводить, що уміння самоконтролю і самооцінювання на усіх етапах навчально-пізнавальної діяльності сприяє ефективному формуванню комунікативних здібностей іншомовного спілкування, розвитку дискурсної і міжкультурної активності. Стаття робить внесок у розвиток комунікативної і професійної компетентностей майбутніх викладачів німецької мови на рівні іжкультурної комунікації та вдосконалення культурної вторинної мовної особистості. Зроблено висновок про те, що використання інноваційних технологій не тільки оптимізує освітній іншомовний процес майбутніх викладачів німецької мови в умовах самостійної роботи з метою опанування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності, а й стимулює мотиваційну складову сихолого-педагогічного аспекту.
The article presents the process of organizing a methodological experiment on the development of intercultural foreign language communicative competence of future teachers of the German language during independent work. The sequence of conducting experimental teaching of future teachers of the German language during independent work is specified. In accordance with theoretical research and practical experience, a hypothesis was formulated, which formed the basis of conducting a methodical experiment. The educational and methodical material is singled out, according to which the varied conditions for determining the effectiveness and expediency of using the author's method in two experimental groups are correlated. The results of pre- and post-experimental training of four types of speech activity are summarized. The effectiveness of the system of exercises has been experimentally proven, which has become an auxiliary educational and methodological material and constitutes the content of the intercultural portfolio "Language meetings in the conditions of intercultural communication: an intercultural portfolio of the German language for future teachers." The intercultural portfolio as an educational and methodological material, as well as a method of working with it, can be introduced into the foreign language educational process of future teachers of the first level of obtaining higher education, which will contribute to the development of the intercultural aspect of mastering foreign language communicative competence. The experiment proves that the ability of self-control and self-evaluation at all stages of educational and cognitive activity contributes to the effective development of сommunicative abilities of foreign language communication, the development of discourse and intercultural activity. The article contributes to the development of communicative and professional competences of future teachers of the German language at the level of intercultural communication and improvement of the cultural secondary language personality. It was concluded that the use of innovative technologies not only optimizes the educational foreign language process of future teachers of the German language in conditions of independent work with the aim of mastering intercultural foreign language communicative competence, but also stimulates the motivational component of the psychological and pedagogical aspect.
Опис
Ключові слова
формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності, майбутні викладачі німецької мови, методичний експеримент, самостійна робота, development of intercultural foreign language communicative competence, future teachers of the German language, methodical experiment, independent work
Бібліографічний опис
Свиридюк, В. Експериментальне навчання міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності майбутніх викладачів німецької мови під час самостійної роботи [Текст / В. Свиридюк // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редакційна рада: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Л. О. Петриченко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2023. – Т.11, № 8 – С. 71–78. – DOI: 10.31110/2616-650X-vol11i8-011