Особливості розв’язування комбінаторних задач на олімпіадах з програмування

Анотація
В кваліфікаційному дослідженні розглядається організації підготовки учнів до олімпіад з інформатики, включаючи також розгляд комбінаторних задач. У першому розділі «Теоретичні засади підготовки до олімпіади з інформатики та поняття типу комбінаторних задач на олімпіаді з інформатики» охарактеризовано: 1) Олімпіаду з інформатики, основні проблеми підготовки 2) Основні елементи комбінаторики в програмуванні 3) Оцінку ефективності та налаштування алгоритму У другому розділі «Вивчення олімпіадного програмування в навчальній роботі» окреслено особливості підготовки до олімпіади з інформатики з теми «Комбінаторика». Практичне значення отриманих результатів полягає у готовності розроблених прикладів, кодів та конспектів уроків до застосування в освітньому процесі для вивчення теми програмування для підготовки до олімпіади з інформатики.
The qualification study examines the organization of students' preparation for computer science competitions, including consideration of combinatorial problems. The first section "Theoretical principles of preparation for the Olympiad in Informatics and the concept of the type of combinatorial problems in the Olympiad in Informatics" describes: 1) Olympiad in Informatics, the main problems of training 2) The main elements of combinatorics in programming 3) Evaluation of efficiency and algorithm settings The second section "Study of Olympic programming in educational work" outlines the features of preparation for the Olympiad in Informatics on "Combinatorics". The practical significance of the obtained results lies in the readiness of the developed examples, codes and lesson outlines for use in the educational process to study the topic of programming to prepare for the Olympiad in Informatics.
Опис
Ключові слова
олімпіада з інформатики, комбінаторика, мова програмування Python, Olympiad in Informatics, combinatorics, Python
Бібліографічний опис
Носаченко, Д. С. Особливості розв’язування комбінаторних задач на олімпіадах з програмування [Текст] : магістер. робота / Д. С. Носаченко ; науковий керівник В. Г. Шамоня. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 74 с.