Теоретичні засади партнерської взаємодії фахівців в інклюзивному навчанні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття присвячена теоретичному аналізу наукових джерел та нормативно-правових документів, які висвітлюють сутність, особливості та труднощі партнерської взаємодії фахівців в інклюзивному навчанні дітей з особливими освітніми потребами. Обґрунтовано значущість педагогіки партнерства та партнерської взаємодії фахівців в освітньому процесі; проаналізовано теоретичні підходи до розуміння поняття «партнерська взаємодія»; описано складові та зміст партнер-ської взаємодії; акцентовано, що партнерська взаємодія фахівців в інклюзивному закладі виходить за межі сфери «вчитель» – «учень» – «батьки» та передбачає залучення всіх фахівців команди психолого-педагогічного супроводу; зазначено, що більша кількість суб’єктів взаємодії призводить до виникнення нових труднощів, які пов’язані не лише з міжособистісними контак-тами, а й з розподілом професійних функцій, узгодженням дій та прийняттям спільних рішень; визначено напрями формування партнерської взаємодії між учасниками освітнього процесу інклюзивного закладу та труднощі, які цьому перешкоджають; акцентовано на особливостях партнерської взаємодії вчителя та асистента вчителя інклюзивного класу: доведено її ваго-мість з огляду на нормативно-правові документи та дослідження науковців, описано зміст взаємодії вчителя та асистента вчителя, наголошено, що вона є однією з вагомих умов ефективності навчання дітей з особливими освітніми потребами; відзначено основні аспекти взаємодії вчителя інклюзивного класу з вчителем-дефектологом та практичним психологом, які стосуються навчання дітей з особливими освітніми потребами; сформульовано труднощі партнерської взаємодії фахівців в інклюзивному навчанні дітей з особливими освітніми потребами; зроблено висновки про необхідність розробки методичного забезпечення для формування партнерської взаємодії учасників освітнього процесу в інклюзивному закладі.
The article is devoted to the theoretical analysis of scientific sources and legal documents that highlight the essence, features and difficulties of partner interaction of specialists in the inclusive education of children with special educational needs. The significance of partnership pedagogy and partnership interaction of specialists in the educational process is substantiated; theoretical approaches to understanding the concept of «partner interaction» are analyzed; the components and content of partnership interaction are described; it is emphasized that the partnership interaction of specialists in an inclusive institution goes beyond the sphere of «teacher» – «student» – «parent» and involves the involvement of all specialists of the team of psychological and pedagogical support; emphasis is placed on the features of partnership interaction between a teacher and a teacher’s assistant in an inclusive class: its importance is proven, the content of the interaction between a teacher and a teacher’s assistant is described, it is emphasized that it is one of the important conditions for the effectiveness of teaching children with special educational needs; the main aspects of the interaction of the teacher of the inclusive class with the special education teacher and the practical psychologist, which relate to the education of children with special educational needs, are noted; the difficulties of partner interaction of specialists in the inclusive education of children with special educational needs are formulated; conclusions were made about the need to develop methodological support for the formation of partnership interaction of participants in the educational process in an inclusive institution
Опис
Ключові слова
партнерська взаємодія, інклюзивне навчання, команда психолого-педагогічного супроводу, діти з особли-вими освітніми потребами, partnership interaction, inclusive education, team of psychological and pedagogical support, children with special educational needs
Бібліографічний опис
Буйняк М. Теоретичні засади партнерської взаємодії фахівців в інклюзивному навчанні [Текст] / М. Буйняк // Inclusion and Diversity : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [гол. ред. О. В. Боряк, редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2024. – Вип. 3. – С. 15–19. – DOI: 10.32782/inclusion/2024.3.3
Зібрання