Семеног Олена Миколаївна

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Бібліографічний покажчик присвячено Олені Миколаївні Семеног, доктору педагогічних наук, професору, авторитетному українському вченому, відміннику освіти України, завідувачеві кафедри української мови СумДПУ імені А. С. Макаренка. У посібнику представлені наукові праці професора О. М. Семеног: монографії, навчальні та навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників, матеріалів конференцій, публікації з періодичних видань, фахових вітчизняних та зарубіжних наукових джерел. Покажчик адресовано освітянам, науковцям, аспірантам, фахівцям у галузі філологічної освіти, студентам, працівникам бібліотечних установ.
The bibliographic index is dedicated to Olena Mykolaivna Semenog, a doctor of pedagogical sciences, a professor, an authoritative Ukrainian scientist, an outstanding educator award of Ukraine, and a head of the Ukrainian language department of Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko. The manual presents scientific works of professor O. M. Semenog: monographs, educational and teaching aids, articles from scientific collections, conference materials, publications from periodicals, professional domestic and foreign scientific sources. The index is addressed to teachers, researchers, graduate students, specialists in the field of philological education, students, employees of library institutions.
Опис
Ключові слова
теорія та методика вищої професійної (філологічної) освіти, методика викладання української мови, етнолінгводидактика, лінгвоперсонологія, культура наукової мови, формування академічної культури дослідника, бібліографія, вчені СумДПУ ім. А. С. Макаренка, theory and methodology of higher professional (philological) education, methods of teaching Ukrainian language, ethnolinguodidactic, linguopersonology, culture of scientific language, formation of the academic culture of the researcher, bibliography, scientists of Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko
Бібліографічний опис
Семеног Олена Миколаївна [Текст] : біобібліографічний покажчик : (до 55-річчя від дня народження) / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Наукова бібліотека ; [уклад.: І. О. Железняк, Н. А. Чайка]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – 220 c. – (Серія «Науковці університету» ; вип. 6).