Why are Books Crossing Oceans? To the History of the Book “Ukraine Cries” by Alexie Pelypenko,1937-2015

Анотація
AbstractThe aim of the research. The article deals with the paths of A.Pelypenko’s book ‘Ukraine Cries’ (1937) to readers, examines the issues of Bolshevism in the Slovenian cultural and political press at the end of the 1930s, finds out the awareness of Slovenians about the events in Ukraine and the Bolshevist terror against the Ukrainian population in the 1920s–30s, the impact of the content of this book on Slovenian society through clarifying the details of the biography of Father A.Pelypenko, expanding knowledge about the fate of Ukrainian immigrants (using the example of a Ukrainian clergyman’s biography) and the interaction of the Ukrainian and Slovenian diasporas in Argentina.Scientific novelty of the research. Neither Pelypenko’s writing activities nor his biography have yet become the subject of research in Ukraine.Conclusions. At the end of the 1930s, the Bolshevist terror was the first topic of the cultural and political press in Slovenia. The book ‘Ukraine cries’ by the Ukrainian clergyman Alexius Pelypenko (1893-1983), published first in Germamy in 1937, then in Slovenia in 1939-1940, gained the greatest resonance. The book enriched Slovenes’ awareness of events in Ukraine with new information and details. The content of the book was so significant that it crossed the Atlantic three times on its way to the people: it went from Germany to Slovenia, then to the USA, and again to Slovenia, and from there to Argentina, and again to Slovenia. This is an eyewitness account of real events in the village of Volovodivka during the famine artificially created by the Bolsheviks in Ukraine in 1921-1923, and it describes part of the author’s biography in a slightly modified form. Fate took Father Pelypenko first to the fronts of the First World War, then to his native Podillia, and from there – to the West of Ukraine, Poland, Germany, and Argentina. The familiarity of Slovenes with this book may have helped Pelipenko in Argentina, where he received the support of the Slovene priest in emigration, Jozef Kastelic (1888-1940). The reciprocity of Slovenian and Ukrainian diasporas in Argentina can be traced through their neighboring settlements in Buenos Aires. There was much in common in the spiritual life of immigrants to Argentina as well. Pelypenko is the authorof 26 books and numerous articles, all of which affect Ukrainian people and the Ukrainian Orthodox Church under the yoke of communism to some extent. Interest in the events and Bolshevist terror in Ukraine in the world did not weaken during the Cold War and later, especially after the beginning of Russian aggression against Ukraine in 2014, which in February 2022 resulted in a full-scale war. Pelypenko’s book shows that Russia’s policy towards Ukraine has not changed in the 21stcentury.
Мета статті. У статті досліджені шляхи книги А.Пелипенка «Україна плаче»(1937) до читача, вивчені питання більшовизму в словенському культурно-політичному друці наприкінці 1930-х років, з’ясовано рівень обізнаності словенців про події в Україні та більшовицький терор проти українського населення у 1920–1930-хрр., впливу змісту цієї книги на словенське суспільство через уточнення деталей біографії отця А.Пелипенка, розширено знання про долю української еміграції (на прикладі біографії українського духовника) та взаємодію української та словенської діаспори в Аргентині.Наукова новизна. Публіцистична діяльність А.Пелипенка, як і його біографія ще не ставали предметом спеціального дослідження в Україні. Висновки. Наприкінці 1930-х років більшовицький терор був першою темою культурно-політичного друку у Словенії. Найбільшого резонансу набула книга українського священнослужителя з Вінниччини Алексія Пелипенка (1893-1983) «Україна плаче», видана в Словенії у 1939–1940рр. Книга збагатила обізнаність словенців про події в Україні новими відомостями та подробицями. Зміст книги «Україна плаче» був настільки значний, що вона на своєму шляху до людей тричі пересікла Атлантику: потрапила з Німеччини до Словенії, потім до США, і знов у Словенію, а звідти до Аргентини, і знов до Словенії. Це розповідь очевидця про реальні події в селі Воловодівка під час голоду, штучно створеного більшовиками в Україні в 1921-1923 роках, і в дещо зміненому вигляді описує частину біографії автора. Доля занесла отця Пелипенка спочатку на фронти Першої світової війни, потім на рідне Поділля, а звідти до Західної України, Польщі, Німеччини, Аргентини. Знайомство словенців з цією книгою, можливо, допомогло А.Пелипенку в Аргентині, де він отримав підтримку словенського священика в еміграції Йожефа Кастельця (1888–1940). Взаємність словенської та української діаспори в Аргентині простежується через їхні поселення в Буенос-Айресі, що сусідували. Багато спільного було і в духовному житті емігрантів до Аргентини. Пелипенко є автором 26книг і численних статей, всі вони якоюсь мірою торкаються України, української православної церкви під ярмом комунізму.Інтерес до подій і більшовицького терору в Україні не слабшав у світі в період холодної війни і пізніше, особливої після початку російської агресії проти України у 2014р., яка у лютому 2022року вилилася у повномасштабну війну. Книга Пелипенка показує, що політика Росії щодо України в ХХІстолітті не змінилася.*
Опис
Ключові слова
Bolshevist terror, Alexiy Pelypenko, ‘Ukraine cries’, Slovenia, Ukrainian emigration, Ukrainian diaspora in Argentina, більшовистський терор, Алексій Пелипенко, «Україна плаче», Словенія, українська еміграція, українська діаспора в Аргентині
Бібліографічний опис
Malshyna К. Why are Books Crossing Oceans? To the History of the Book “Ukraine Cries” by Alexie Pelypenko,1937-2015 [Теxt] / К. Malshyna, V. Volobuiev // Консенсус : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – 2024. – № 1. – С. 25–45. – DOI: 10.31110/consensus/2024-01/025-045
Зібрання