Значення природничо-наукової складової в професійній діяльності вчителя-дефектолога

Анотація
Підготовка конкурентноспроможного, кваліфікованого, компетентного фахівця завжди залишається актуальною для теорії та практики професійної освіти. В мінливих умовах сьогодення заклади вищої освіти зобов'язані вчасно реагувати на нові виклики суспільства, забезпечуючи належний рівчень підготовки до фахової діяльності майбутніх працівників галузі спеціальної освіти - вчителів-дефектологів.
The training of a competitive, qualified, competent specialist always remains relevant for the theory and practice of vocational education. In today's changing conditions, higher education institutions are obliged to respond in a timely manner to new challenges of society, providing an appropriate level of preparation for professional activities of future employees of special education - special education teachers.
Опис
Ключові слова
природничо-наукова складова, вчитель-дефектолог, професійна підготовка, функція, діагностична, корекційно-розвиткова, навчально-виховна, консультативна, профілактична, natural science component, teacher-defectologist, professional training, function, diagnostic, correctional and developmental, educational, consultative, preventive
Бібліографічний опис
Мороз, Л. В. Значення природничо-наукової складової в професійній діяльності вчителя-дефектолога [Текст] / Л. В. Мороз, Л. Л. Стахова // Innovative Technologies in Scince and Education : IX International Science Conference, (March 04-06, Jerusalem, Israel). – Jerusalem, Israel, 2021. – С. 203–205.
Зібрання