Філософсько-методологічні аспекти сучасних соціальних технологій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розкривається cутність і зміст поняття «соціальні технології». Акцентується увага на класифікації підходів до визначення і розробки поняття «соціальні технології», проведено їх синтез та виявлено загальні фундаментальні особливості, їх специфічні характеристики, типові ознаки, основні об'єкти та межі предметної області. Відзначено актуальність проблем соціалізації NBICS-технологій. Доведено, що розвиток NBICS-технологій є новим етапом інтеграції наукового знання, на якому формується принципово нові об'єкти пізнання і діяльності.
The article is devoted to revealing the essence and content of the concept of “social technology”. It is focused on the classification of approaches to the definition and development of the concept of “social technologies”, it is held their synthesis and revealed basic common features, their specific characteristics, typical attributes, the main objects and the boundaries of the subject area. Author noticed the relevance of socialization problems of the NBICS-technologies. It is proved that the development of NBICS-technologies is a new stage of integration of scientific knowledge, which formed a fundamentally new cognition objects and activities.
Опис
Ключові слова
соціальні технології, конвергентні технології, управління, NBICS-конвергенція, трансгуманізм, social technologies, convergent technologies, management, NBICS - convergence, transhumanism
Бібліографічний опис
Зленко, Н. М. Філософсько-методологічні аспекти сучасних соціальних технологій [Текст] / Н. М. Зленко // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 1/2 (13/14). – С. 121–128.