Мелофонетичні чинники діагностування локальних діалектів (за типами кадансування у традиціях північного сходу України)

Анотація
Розглядаються способи виконавського оформлення кадансових ділянок у традиційних обрядових наспівах південного сходу України–за звукозаписами 1960– 2000-х років. Сформульовано основні критерії аналізу, класифіковано типи кадансування, демонструється значення прийомів кадансування як одного з найважливіших складових локального стилю, обгрунтовується доцільність використання даних фонологічного порядку в мелоареалогічних дослідженнях. Особлива увага приділяється феномену гукання, відомого в традиціях україно-російсько-білоруського пограниччя. Поширення різних типів кадансування на теренах Сумської області відображене на картах.
In article versions of ways of performing processing cadence zones in traditional ceremonial tunes of the northeast of Ukraine are considered. The basic criteria of the analysis, classification of types of end of musical constructions are stated. On concrete examples significance of techniques cadencing as one of the importance components of local style is shown, the expediency of use of the data of a phonologic order in meloarealogical researches is proved. The special attention is given to The phenomenon "hukannya" (holloa, crow?) as the characteristic style element known in traditions of the Ukrainian-Russian-Belarus border zone. The data on distribution of various types cadencing in Sumy region represented on maps. .
Опис
Ключові слова
musical-phonetic criterion, musical dialect, local style, types cadencing, "hukannya", meloarealogy, Sumy region, мелофонетичний чинник, музичні діалекти, локальний стиль, кадансування, гукання, клаузула, картографування, Сумська область
Бібліографічний опис
Гончаренко, О. В. Мелофонетичні чинники діагностування локальних діалектів (за типами кадансування у традиціях північного сходу України) [Текст] / О. В. Гончаренко // Проблеми етномузикології. – Київ : НМАУ імені П. І. Чайковського, 2012. – Вип. 7. – С. 63–71.
Зібрання