Діалог мов і культур у сучасному освітньому просторі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У збірнику подано матеріали студентів, магістрантів, аспірантів вищих навчальних закладів України на VІ Всеукраїнській науковій інтернет-конференції «Діалог мов і культур у сучасному освітньому просторі». Збірник присвячений актуальним питанням комунікативної лінгвістики, дискурсології, лінгвоконцептології, розвитку та функціонування мовних систем в полікультурному просторі, перекладу та методики навчання іноземних мов.
The collection presents the materials of students, masters, and postgraduates of higher educational institutions of Ukraine at the VI All-Ukrainian Scientific Internet Conference "Dialogue of Languages and Cultures in the Modern Educational Space". The collection is devoted to topical issues of communicative linguistics, discourse studies, linguistic concepts, the development and functioning of language systems in a multicultural space, translation and methods of teaching foreign language.
Опис
Ключові слова
СумДПУ імені А. С. Макаренка, методика навчання іноземних мов, сучасні технології навчання, комунікативна лінгвістика, дискурсологія, мовні системи, полікультурний простір, сучасна лінгвоконцептологія, міжкультурна комунікація, SSPU of A. S. Makarenko, teaching methods of foreign languages, modern teaching technology, communicative linguistics, discoursology, language systems, multicultural space, modern linguoconceptology, intercultural communication
Бібліографічний опис
Діалог мов і культур у сучасному освітньому просторі [Текст] : матеріали VІ Всеукраїнської наукової інтернет конференції (14 листопада 2022 року, м. Суми) / ред. кол.: А. М. Коваленко, В. В. Козлова, О. В. Багацька та ін. ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – 289 с.