Сутність соціально-економічної модернізації у КНР 1978-1992 рр.

Анотація
Дослідження присвячене актуальним питанням політики соціально-економічної модернізації у КНР 1978 – 1992 рр. Ключовими моментами у виробленні цієї політики автор визначає діяльність Ден Сяопіна. Наголошується, що було розпочато широкомасштабне реформування країни. Найбільш результативною виявилася модернізація економіки, яка охопила всі сфери господарського комплексу Китаю. Курс на «політику реформ» було ініційовано на ІІІ пленумі ЦК КПК 11-го скликання 1978 р. Ця подія стала переломною в історії КНР й не мала до того аналогів у всьому таборі соціалістичних країн. Івашина І.А. зазначає, що було проголошено принципи, спираючись на які відбулися зміни. Найголовнішим з них був принцип ‒ «будівництва соціалізму з китайською специфікою», причому під «китайською специфікою» розумілося все те, що приносило процвітання Китаю. Авторка відзначає, що структурні зміни соціуму породили певні проблеми: демографічний вибух та негативні наслідки урбанізації, приходячи до висновку, що економічна модернізація докорінно змінила структуру китайського суспільства. Зазначається, що Китай обрав правильний шлях розвитку економічної системи. І не дивлячись на керівну роль КПК, в результаті модернізації 1978‒1992 рр. став високорозвиненою державою з ринковою економікою.
The study is devoted to topical issues of socio-economic modernization policy in China in 1978 - 1992. The author identifies the activities of Deng Xiaoping as key moments in the development of this policy. It is noted that large-scale reform of the country has begun. The most effective was the modernization of the economy, which covered all areas of China's economic complex. The course on the "policy of reforms" was initiated at the Third Plenum of the CPC Central Committee of the 11th convocation in 1978. This event was a turning point in the history of China and had no analogues in the entire camp of socialist countries. Ivashina IA notes that the principles on which the changes took place have been proclaimed. The most important of them was the principle - "building socialism with Chinese characteristics", and "Chinese specifics" meant everything that brought prosperity to China. The author notes that structural changes in society have created certain problems: the population explosion and the negative effects of urbanization, concluding that economic modernization has radically changed the structure of Chinese society. It is noted that China has chosen the right path of economic development. And despite the CCP's leading role, as a result of the modernization of 1978-1992, it became a highly developed state with a market economy.
Опис
Ключові слова
ІІІ пленум ЦК КПК, політика КНР, модернізаційні процеси, економічна та соціальна сфера, Ден Сяопін, III Plenum of the CPC Central Committee, PRC policy, modernization processes, economic and social sphere, Deng Xiaoping
Бібліографічний опис
Івашина, І. А. Сутність соціально-економічної модернізації у КНР 1978-1992 рр. [Текст] : магістер. робота / І. А. Івашина ; науковий керівник В. В. Сокирська. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 56 с.