Лікувально-корекційний вплив музичного мистецтва в історичному аспекті

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015-02
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
МНУ імені В. О. Сухомлинського
Анотація
У статті автором зроблений аналіз поглядів на досліджувану проблему античних поетів, філософів, а також науковців, лікарів, педагогів,музикознавців різних історичних епох та країн світу. У статті показано, що у доісторичні часи музичне мистецтво пов’язано з міфами, магією, релігійним культом та ритуалами. На основі поглядів античних філософів-мислителів з’явилися різні теорії та концепції впливу музики на організм та психіку людини. Наукове осмислення вченими механізмів впливу музики на організм людини почалося на початку ХХ сторіччя. У статті акцентується увага на аналізі сучасних напрямів використання музичного мистецтва в лікувальній та корекційній роботі з дітьми різних категорій, що включає психофізіологічний, психотерапевтичний, психологічний та соціально-педагогічний. Наведений матеріал у хронологічному порядку дозволив простежити часовий проміжок використання музичного мистецтва з лікувальною та корекційною метою
В статье автором освещен анализ взглядов на исследуемую проблему античных философов, поэтов, а также ученых, врачей, педагогов, музыковедов разных исторических эпох и стран мира. В статье показано, что в доисторические времена музыкальное искусство связано с мифами, магией, религиозным культом и ритуалами. На основе взглядов античных философов-мыслителей появились теории и концепции воздействия музыки на организм и психику человека. Научное осмысление учеными механизмов воздействия музыки на организм человека началось в начале ХХ века. В статье акцентируется внимание на анализе направлений использования музыкального искусства в лечебной и коррекционной работе с детьми разных категорий, включая психофизиологический, психотерапевтический, психологический и социально-педагогический. Приведенный материал в хронологическом порядке позволил проследить временной промежуток использования музыкального искусства с лечебной и коррекционной целью.
In the article the author of the analysis looks at studying the problem of ancient poets, philosophers and scientists, doctors, teachers, musicologists different eras and countries. The article shows that in prehistoric times the musical art associated with myths, magic and religious rituals and worship. Based on the views of the ancient philosophers, thinkers appeared theories and concepts of the impact of music on the body and psyche. Scientific understanding of the mechanisms scientists impact of music on the human body began in the early twentieth century. The article focuses on the analysis of contemporary uses of music in therapeutic and remedial work with children of different categories, including physiological, psychotherapeutic, psychological, social and pedagogical. The above material chronologically trace the time period allowed the use of music in medical and remedial work.
Опис
Ключові слова
музичне мистецтво, музика, діти з порушеннями психофізичного розвитку, лікувальний вплив, корекційний вплив, історія розвитку, музыкальное искусство, музыка, дети с нарушениями психофизического развития, лечебное воздействие, коррекционное влияние, история развития, music art, music, children with psychophysical development, therapeutic effect, correctional influence of history
Бібліографічний опис
Картава, Ю. А. Лікувально-корекційний вплив музичного мистецтва в історичному аспекті [Текст] / Ю. А. Картава // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського ; за ред. О. М. Пєхоти. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – № 1 (48), лютий. – С. 127–132.