Особливості розробки web-платформи для адміністрування освітнього процесу

Анотація
У ст.10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» зазначено, що освітній процес має бути організовано в безпечному освітньому середовищі та здійснюватися з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, їхніх особливих освітніх потреб. З огляду на суспільні виклики, зокрема COVID-19, а сьогодні і військовий стан в Україні, особливої уваги набувають підходи, які уможливлюють організацію безпечного навчання. Такі підходи певною мірою можуть бути реалізовані з використанням цифрових технологій і засобів та створенням цифрового освітнього середовища у кожному закладі освіти. Водночас перед освітньою установою можуть постати проблеми технічного характеру (оснащеність комп'ютерами та необхідними технічними засобами), а також проблеми наявності та\або доступності до якісного цифрового освітнього контенту. Додатково актуалізується проблема адміністрування освітнього процесу, який організовано на цифровій основі: важливим є уточнення формату взаємодії учасників освітнього процесу, визначення регламенту роботи освітньої установи загалом та суб’єктів освітнього процесу, зокрема, досягнення учнями достатніх освітніх результатів. Остання проблема стала основою нашого дослідження.
Article 10 of the Law of Ukraine "On Comprehensive General Secondary Education" states that the educational process must be organized in a safe educational environment and be carried out taking into account the age characteristics, physical, mental and intellectual development of children, their special educational needs. Given the social challenges, in particular COVID-19, and today the military situation in Ukraine, special attention is being paid to approaches that enable the organization of safe training. Such approaches can be implemented to some extent with the use of digital technologies and tools and the creation of a digital educational environment in each educational institution. At the same time, the educational institution may face problems of a technical nature (equipment with computers and necessary technical means), as well as problems of availability and/or accessibility to high-quality digital educational content. In addition, the problem of administering the educational process, which is organized on a digital basis, is being updated: it is important to specify the format of interaction of the participants of the educational process, to define the regulations of the work of the educational institution in general and the subjects of the educational process, in particular, the achievement of sufficient educational results by students. The last problem became the basis of our research.
Опис
Ключові слова
веб-платформа, web platform, адміністрування, administration, освітній процес, educational process, розробка веб платформи, web platform development
Бібліографічний опис
Богославський, С.В. Особливості розробки web-платформи для адміністрування освітнього процесу [Текст] : магістер. робота / С.В. Богославський ; науковий керівник В. Г. Шамоня. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2022. – 66 с.