Адміністративний розсуд: Україна та держави Європейського союзу (порівняльно-правовий аспект)

Анотація
Абстрактний характер приписів законодавства обумовлює необхідність використання дискреції. Правильне застосування адміністративного розсуду є фактором забезпечення людських прав; неправильне застосування дискреції може бути розцінене як свавілля органів публічної влади, що і визначає актуальність теми дослідження. Участь України в євроінтеграційних процесах є додатковим фактором посилення актуальності пізнання проблеми адміністративного розсуду. Метою дослідження є висвітлення вимог до адміністративного розсуду в Україні та державах Європейського союзу. Наголошується, що в умовах необхідності постійного удосконалення діяльності органів публічного адміністрування задля найкращого забезпечення людських прав, проблематика різних аспектів діяльності адміністративних органів (у тому числі й застосування адміністративного розсуду) набуває перманентного характеру. Відзначається, що для національної системи права адміністративний розсуд є відносно новим правовим інститутом. Під час перебування у складі радянської держави ця тематика фактично не висвітлювалась тогочасною юриспруденцією, були відсутні фундаментальні дослідження цього правового інституту. Аналізується нормативне закріплення адміністративного розсуду у німецькому законодавстві (Законі про адміністративні процедури), а також у межах Ради Європи (Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи щодо здійснення дискреційних повноважень органами адміністративної влади). Резюмується, що одним з напрямів подальшого удосконалення діяльності вітчизняних адміністративних органів є зміна підходів до розуміння адміністративного розсуду, що дозволить посилити ефективність роботи органів публічної влади. При цьому за основу інтерпретації дискреції доцільно взяти сформований в межах держав Європейського союзу концепт цього інституту права. Обґрунтовується, що адміністративний розсуд є тим засобом, що забезпечує ефективне виконання покладених на органи публічної влади повноважень; це спосіб виконання покладених на органи публічного адміністрування завдань з реалізації людських прав. Тому використання дискреції не може посягати на мету повноважень. Як подальший напрям наукових досліджень проблем адміністративного розсуду вказується відхід від догматичних аспектів сприйняття дискреції та зосередження уваги на практичних аспектах її реалізації
The discrete nature of the legislation prescriptions determines the necessity to use discretion. The correct application of administrative discretion is a factor in human rights implementation; improper use of discretion can be regarded as public authorities’ arbitrariness determining the relevance of the research topic. Ukraine’s participation in the European integration processes is an additional factor that increases the urgency of understanding the issue of administrative discretion. The purpose of the study is to clear up the requirements for administrative discretion in Ukraine and the European Union states. It is emphasized that in the conditions of the indispensability to constantly improve the public administration agencies’ activity in order to protect human rights in the best way, the problems of various aspects of the administrative agencies’ activity (including the use of administrative discretion) acquire a permanent character. It is noted that administrative discretion is a relatively new legal institution for the national law system. During the stay as part of the Soviet state, this topic was virtually not covered by the jurisprudence of that time, there were no fundamental studies of the abovementioned legal institute. The regulatory consolidation of administrative discretion in German legislation (Law on Administrative Procedures), as well as within the Council of Europe (Recommendations of the Committee of Ministers Concerning the Exercise of Discretionary Powers by Administrative Authorities) is analyzed. It is summarized that the change in approaches to administrative discretion understanding allowing to strengthen the public authorities activities’ efficiency is one of the directions for further domestic administrative agencies’ activities improvement. Herewith, it is advisable to take the concept of this legal institution formed within the European Union states as the basis for the interpretation of discretion. It is substantiated that administrative discretion is the means ensuring effective performance of the powers entrusted to public authorities; it is a way of fulfilling the tasks assigned to public administration agencies for human rights’implementation. Therefore, the discretion application cannot encroach the purpose of the powers. Moving away from the dogmatic aspects of discretion perception and focusing attention on the practical aspects of its implementation is indicated as a further direction of scientific research into the problems of administrative discretion.
Опис
Ключові слова
право, адміністративний орган, адміністративна процедура, дискреція, людські права, повноваження, law, administrative agency, administrative procedure, discretion, human rights, powers
Бібліографічний опис
Кучук А. М. Адміністративний розсуд: Україна та держави Європейського союзу (порівняльно-правовий аспект) [Текст] / А. М. Кучук, О. В. Мінченко // Нове українське право. – 2022. – Випуск 6, том 1. – С. 235–240. – DOI: https://doi.org/10.51989/NUL.2022.6.1.32