Українська наукова періодика 2021 року: геоморфологічні та палеогеографічні об'єкти у назвах статей

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
CумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства
Анотація
Проаналізовано 17 статей 2021 року з геоморфологічними чи палеогеографічними об'єктами у назвах, які були вибрані з таких українських наукових журналів категорії “А” для географічних і / або геологічних наук, як “Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія” (чотири випуски, 51 дослідницька стаття); “Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Геологія. Географія. Екологія»; “Геодинаміка”; “Геофізичний журнал”; “Журнал з геології, географії та геоекології”; “Український географічний журнал”. У структурі статей враховані наявність і поєднання п’яти компонентів: 1) об’єкт дослідження, далі – [о]; 2) метод/методика досліджень, [мет]; 3) історія досліджень, [іст]; 4) територія як конкретний регіон, [тер]; 5) час, [час]. Найбільш поширеними структурами статей з геоморфологічними та палеогеографічними об’єктами в назвах виявилися [о][тер], [о][мет][тер] – по шість. На 1-2-компонентні назви статей припадає 41% (сім статей), а усі три статті з 4-компонентною структурою назви − з палеогеографічними об'єктами. У чотирьох статтях з десяти тих, що мають геоморфологічні об'єкти у назвах, згадані зсуви, зсувні процеси, ще у чотирьох − берегові форми та процеси. Флювіальної геоморфології та антропогенного впливу стосуються по три статті, також є публікації, де йдеться про зсуви на берегах чи про антропогенний вплив на русла рік водночас. У палеогеографічних публікаціях найчастіше фігурують лесово-ґрунтові розрізи (три статті зі семи) та різні аспекти палеомагнетизму (теж три). Порівняно з 2016 роком, спостерігаємо зростання частки геоморфологічних статей (чи статей з геоморфологічними об'єктами у назвах), які містять у назві вказівки на методи чи методику досліджень: 10% у 2016 та 60% у 2021 році. У 2021 році порівняно з 2016 зменшилася удвічі частка 1-2-компонентних статей, а частка статей зі вказівкою на територію залишилася такою ж − 90%. Частка публікацій про зсуви у 2021 році − 40% (чотири статті з десяти тих, що містять у назві геоморфологічні об'єкти), тоді як у 2016 році у розглянутих українських виданнях статті про зсуви були відсутні, на відміну від закордонних і тоді, і тепер.
The themes and title structures of 17 articles from the Ukrainian scientific periodicals of 2021 are analyzed. These six geographical and geological periodicals belong to category “A” ac- cording to the list of the Ministry of Education and Science: Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology, Visnyk of V.N.Karazin Kharkiv National University, Series “Geology. Geography. Ecology”, Geodynamics, Geophysical Journal, Journal of Geology, Geography and Geoecology, Ukrainian Geographical Journal. Each chosen article contains geomorphological or palaegeographical subjects in the title. The titles were divided and structured by hand according to five components: 1) the subject of study, [s]; 2) the method/technique of its research, [m]; 3) the history of its studies, [h]; 4) the territory, [t]; 5) time [time]. The most common structures are [s][t], [s][m][t] (six articles per each type). The 1-2-component titles of articles account for 41% (seven articles). All three articles with the 4-component title structure contain palaeogeographical subjects. Four articles out of ten that have geomorphological subjects in their titles, mention land- slides, and four more mansion shore forms and processes. There are three articles on fluvial geo- morphology and anthropogenic impact. Palaeogeographical publications most often include loess- palaeosol sequences (three articles out of seven) and various aspects of paleomagnetism (also three). Compared to 2016, we see an increase in the share of geomorphological articles (or arti- cles with geomorphological subjects in the titles), which contain in the titles indications of research methods or techniques: 10% in 2016 and 60% in 2021. In 2021, compared to 2016, the share of 1- 2-component articles decreased by half, and the share of articles with an indication of the territory remained the same at 90%. The share of publications on landslides in 2021 is 40% (four articles out of ten that contain geomorphological subjects in the title). In 2016, in the considered Ukrainian geomorphological and geographical periodicals, there were no articles on landslides, in contrast to top foreign periodicals then and now.
Опис
Ключові слова
геоморфологія, geomorphology, палеогеографія, palaeogeography, наукові журнали, scientific journals, структура назв, title structure, 2021, 2021
Бібліографічний опис
Колтун, О. В. Українська наукова періодика 2021 року: геоморфологічні та палеогеографічні об'єкти у назвах статей [Текст] |/ О. В. Колтун // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Географічні науки. – Суми, 2022. – Т. 2, вип. 3. – С. 31–42. – DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.6437554