Чечено-російський конфлікт та суспільно політичне і повсякденне життя Чеченської Республіки в контексті Першої чеченської війни 1994–1996 рр.

Анотація
У магістерські роботі нами було проаналізовано історіографію та джерельну базу дослідження, що дало можливість розглянути повсякденне життя народу Чечні та перебіг військової кампанії у 1994 - 1996 рр. На основі доступних джерел нами були охарактеризовані миротворчі заходи для врегулювання ситуації після закінчення конфлікту. Були виявлені та описані риси, які відрізняли російсько-чеченський конфлікт від багатьох інших. Розглянуто позиції сторін по характеристиці даного конфлікту, та дослідженно варіанти майбутнього розвитку Чечні.
In our master's theses, we analyzed the historiography and source base of the study, which made it possible to consider the daily life of the people of Chechnya and the course of the military campaign in 1994-1996s. Based on available sources, we have described peacekeeping measures to resolve the situation after the conflict. Traits that distinguished the Russian-Chechen conflict from many others were identified and described. The positions of the parties on the characteristics of this conflict are considered, and the options for the future development of Chechnya are studied.
Опис
Ключові слова
російсько-чеченський конфлікт, тероризм, миротворча операція, бойовики, національно-вихвольний рух, Russian-Chechen conflict, terrorism, peacekeeping operation, militants, national liberation movement
Бібліографічний опис
Кравцов, С. С. Чечено-російський конфлікт та суспільно політичне і повсякденне життя Чеченської Республіки в контексті Першої чеченської війни 1994–1996 рр. [Текст] : магістер. робота / С. С. Кравцов ; науковий керівник О. В. Михайличенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 70 с.