Business and Human Rights: Dialectics of Interaction

Анотація
Adoption of the Guiding Principles on Business and Human Rights and the OECD Guidelines for Multinational Enterprises indicates gradual change in human rights theory. However the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms is the most universal international treaty and the European Court of Human Rights was created to ensure its implementation The Convention lays down vertical dimension of human rights and the practice of the Court allows to speak about the necessity to adjust the theory of human rights in the context of extending the duty to respect human rights to business. The classical theory of human rights, according to which the addressee of human rights is the state (which has responsibilities for human rights recognition, provision and protection) does not meet modern challenges with the spread of influence of business upon the field of human rights and the activities of transnational corporations, in particular, because of the necessity to extend the duty to respect and provide human rights to businesses. Business is an important subject in the field of human rights implementation, but until recently, it was not obliged to respect human rights. An important factor in changing the theory of human rights was the activities of transnational corporations. The main provisions implemented in international law are the following: the state has both positive and negative obligations in the field of human rights, an obligation to protect them from breaches by third parties, in particular, by business. To do this, the state should adopt quality legislation providing for the liability of persons breaching human rights; the state is obliged to create effective remedies for human rights violations, both judicial and extrajudicial; the state is also obliged to create conditions for functioning of non-state remedies; business must respect human rights by exercising human rights due diligence. Aspects of the mutual influence of human rights and business at the international level are determined by the practice of the European Court of Human Rights (the Court), the analysis of which allows to conclude on both the impact of business on human rights and the impact of rights on business. The impact of business on human rights can be both positive (when business promotes further human rights development or directly implements human rights) and negative. However, the most common in practice of the Court are cases in the field of media, legal business and financial and property cases. Human rights might constrain the development of a particular business (Convention for the Protection of Human Rights and the Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine stipulates that development of biology and medicine should be used for the benefit of society, but without prejudice to human dignity). One of the aspects of interaction between human rights and business is that businesses can apply for human rights protection to the European Court of Human Rights.
Прийняття Керівних принципів щодо бізнесу та прав людини та Керівних принципів ОЕСР для транснаціональних підприємств свідчить про поступові зміни в теорії прав людини. Однак Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод є найбільш універсальним міжнародним договором, і Європейський суд з прав людини був створений для забезпечення її реалізації. Конвенція встановлює вертикальний вимір прав людини, а практика Суду дозволяє говорити про необхідність коригування теорії прав людини в контексті розширення обов'язку поважати права людини на бізнес. Класична теорія прав людини, згідно з якою адресатом прав людини є держава (яка несе відповідальність за визнання, забезпечення та захист прав людини), не відповідає сучасним викликам із поширенням впливу бізнесу на сферу прав людини та діяльність транснаціональних корпорацій, зокрема, через необхідність розширити обов'язок поважати та забезпечувати права людини для бізнесу. Бізнес є важливою темою в галузі реалізації прав людини, але до недавнього часу він не був зобов'язаний поважати права людини. Важливим фактором зміни теорії прав людини стала діяльність транснаціональних корпорацій. Основні положення, реалізовані в міжнародному праві, такі: держава має як позитивні, так і негативні зобов’язання у галузі прав людини, зобов’язання захищати їх від порушень третіми особами, зокрема, бізнесом. Для цього держава повинна прийняти якісне законодавство, що передбачає відповідальність осіб, які порушують права людини; держава зобов’язана створити ефективні засоби захисту від порушень прав людини, як судові, так і позасудові; держава також зобов'язана створити умови для функціонування недержавних засобів правового захисту; бізнес повинен поважати права людини, здійснюючи належну перевірку прав людини. Аспекти взаємного впливу прав людини та бізнесу на міжнародному рівні визначаються практикою Європейського суду з прав людини (Суду), аналіз якої дозволяє зробити висновок як про вплив бізнесу на права людини, так і про вплив прав на бізнес. Вплив бізнесу на права людини може бути як позитивним (коли бізнес сприяє подальшому розвитку прав людини або безпосередньо реалізує права людини), так і негативним. Однак найпоширенішими на практиці Суду є справи у сфері засобів масової інформації, юридичного бізнесу та фінансово-майнових справ. Права людини можуть стримувати розвиток певного бізнесу (Конвенція про захист прав людини та гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину передбачає, що розвиток біології та медицини повинен використовується на благо суспільства, але без шкоди для людської гідності). Одним із аспектів взаємодії між правами людини та бізнесом є те, що підприємства можуть звертатися за захистом прав людини до Європейського суду з прав людини.
Опис
Ключові слова
керівні принципи ОЕСР для транснаціональних підприємств, OECD guidelines for multinational enterprises, бізнес, business, права людини, human rights, Європейський суд з прав людини, European Court of Human Rights
Бібліографічний опис
Orlova, O. O. Business and Human Rights: Dialectics of Interaction [Text] / O. O. Orlova, A. M. Kuchuk, O. M. Ivanii // Advances in Economics, Business and Management Research : III International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2020 (ISC-SAI 2020). – 2020. – Vol. 129. – P. 56–62.
Зібрання