Застосування наукових дидактичних казок при вивченні теми «Молекулярні основи спадковості» на заняттях з основ генетики для майбутніх корекційних педагогів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті проаналізовано методику роботи з науковими дидактичними казками при вивченні теми «Молекулярні основи спадковості» на заняттях з основ генетики. У ході підготовки статті нами були застосовані загальнонауковіта евристичні методи, філософський, психолого‐педагогічний, лінгвістичний аналіз казок біологічного та медичного змісту для дошкільників, школярів та студентів, а також казок італійського письменника Джанні Родарі. З метою адекватної інтерпретації наукового матеріалу серед філософських, психологічних та соціальних аспектів людського життя студенти шукають аналогію з науковою генетичною інформацією по темі та підбирають відповідні філософські,психологічні та соціальні метафори для кожного генетичного об’єкта та процесу,про який буде написано в казці. З майбутніми фахівцями корекційної педагогіки важливо читати та писати казки відповідно до типів занять, оскільки у дітей з особливими освітніми потребами можуть виникнути проблеми на будь‐якому етапі засвоєння матеріалу. Вивчення складного генетичного матеріалу перестає бути важким і неприємним завданням, якого студенти зазвичай намагаються уникати якомога довше, а перетворюється на приємний процес, яким хочеться займатися постійно. У перспективі необхідно створити систему науково‐дидактичних казок з усіх тем генетики та інших навчальних дисциплін для студентів вищих навчальних закладів.
The article analyzes the method of working with scientific didactic tales during study the topic "Molecular basеs of heredity" at the genetics lessons. We applied general scientific and heuristic methods, philosophical, psychological and pedagogical, linguistic analysis of tales of biological and medical content for preschoolers, schoolchildren and students, tales of the Italian writer Gianni Rodari. Tales system in the topic includes theoretical and practical material that prepares the reader for the perception of complex scientific information, reveals the content of the topic in detailes, contributes to the improvement, generalization and systematization of the student's knowledge and abilities, helps inconspicuously to test and to correct his knowledge and abilities, forms intrasubject and intersubject connections of the topic "Molecular basеs of heredity". For the purpose of adequately interpret scientific material among philosophical, psychological and social aspects of human life, students searchеs for an analogy with scientific genetic information on the topic and select appropriate philosophical, psychological and social metaphors for each genetic object and process that will be written about in the tale. Students learn to combine scientific details and the tale plot, rather than reporting them separately. It is important to read and to write tales according to the types of lessons with future special education specialists, as children with special educational needs may have problems at any stage of learning the material. Students learn to define which cognitive mental processes are most active during work with scientific didactic tales, as children with special educational needs have disorders of cognitive activity and the emotional‐volitional sphere. For this purpose, they use self‐ and mutual observation in the process of analyzing, reading and writing tales. Creation scientific didactic tales stimulates all cognitive processes of the future special education teacher, which will be useful to him during pedagogical practice and independent professional activity. The study of complex genetic material ceases to be a difficult and unpleasant task, which students usually try to avoid as long as possible, and becomes a pleasant process that one wants to do constantly. In the future, it is necessary to create a system of scientific didactic tales on all topics of genetics and other educational disciplines for students of higher education institutions.
Опис
Ключові слова
дидактичний менеджмент, підготовка корекційних педагогів, генетика, наукова дидактична казка, система казок, типи уроків, евристичні методи, пізнавальні психічні процеси, didactic management, training of special education teachers, genetics, scientific didactic tale, tales system, types of lessons, heuristic methods, cognitive mental processes
Бібліографічний опис
Золотарьова Т. Застосування наукових дидактичних казок при вивченні теми «Молекулярні основи спадковості» на заняттях з основ генетики для майбутніх корекційних педагогів [Текст] / Т. Золотарьова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2024. – № 1-2 (135-136). – С. 243–260. – DOI: 10.24139/2312‐5993/2024.01‐02/243‐260