Розвиток вольових якостей дітей старшого дошкільного віку

Анотація
В магістерській роботі розглядається процес розвитку вольових якостей дітей старшого дошкільного віку. Визначено провідну роль розвитку волі дітей старшого дошкільного віку як форму їх особистісного зростання. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови розвитку вольових якостей старших дошкільників в умовах закладу дошкільної освіти.
The master's thesis considers the process of development of volitional qualities of older preschool children. The leading role of development of will of children of senior preschool age as a form of their personal growth is defined. The pedagogical conditions of development of volitional qualities of senior preschoolers in the conditions of preschool education institution are theoretically substantiated and experimentally checked.
Опис
Ключові слова
воля, вольові якості, старший дошкільний вік, вольова дія, педагогічні умови, will, volitional qualities, senior preschool age, volitional action, pedagogical conditions
Бібліографічний опис
Остапенко, М. О. Розвиток вольових якостей дітей старшого дошкільного віку [Текст] : магістер. робота / М. О. Остапенко ; науковий керівник А. В. Вертель. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 76 с.