Життя реліктового карсту на прикладі озера Світязь

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства
Анотація
Більшість озер північно-західної частини Волинського Полісся виповнюють реліктові форми прадавнього карстового рельєфу і відносяться в основному до атмосферного або атмосферно-ґрунтового типу водного живлення. Між тим, за науковими дослідженнями і даними багаторічного моніторингу підземний потік в окремих зонах інтенсивного транзиту і первинного карстоутворення, за умов підвищеного тиску розвантажуються на денну поверхню, в ґрунтовий і поверхневий стік через давні карстові структури у вигляді висхідних джерел. Це підтверджують розрахунки водного балансу ґрунтових вод і озер гідродинамічним методом аналізу режиму підземних вод. Такі об’єкти, як оз. Світязь, є геологогідрогеологічними пам’ятками природи і потребують особливого екологічного догляду і охорони.
Most of the lakes in the northwestern part of Volyn Polissya repeat the relict forms of ancient karst relief and refer mainly to the atmospheric or atmospheric soil type of water supply. According to scientific studies and long-term monitoring data, underground flow in separate zones of intensive transit and primary karst formation, under conditions of high pressure, are unloaded on the outer ground surface into soil and surface runoff through ancient karst structures in the form of ascending sources. This is confirmed by the calculations of the water balance of groundwater and lakes by the hydrodynamic method of groundwater analysis. these objects, including Lake Svityaz, are geological and hydrogeological objects of nature and require special ecological care and protection.
Опис
Ключові слова
карст, karst, карстові озера, karst lakes, підземні води (ґрунтові води), groundwater, водний баланс, water balance, гідротермальний коефіцієнт, hydrothermal coefficient, поверховий стік, surface runoff, підземний водообмін, underground water exchange
Бібліографічний опис
Насєдкін, І. Ю. Життя реліктового карсту на прикладі озера Світязь [Текст] // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Географічні науки : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, М. О. Барановський, Т. В. Імангулова та ін.]. – Суми, 2021. – Т. 2, вип. 2. – С. 60–70. – DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4782601.