Принципи антикорупційної діяльності в Україні

Анотація
Основою будь-якої діяльності є встановлення основних принципів її реалізації. Зрештою, вони визначають основні напрями такої діяльності, окреслюють її межі, допомагають будувати цілі. Належне формулювання принципів роботи є запорукою її ефективності. Звичайно, антикорупційна діяльність не є винятком. На нашу думку, в контексті комплексної протидії корупції в Україні законодавча консолідація основних принципів антикорупційної діяльності є важливою та актуальною. Основні принципи антикорупційної діяльності поділяються на загальні: верховенство права, законність , публічність та спеціальність: справедливість, принцип незалежності осіб, які мають повноваження у сфері боротьби з корупцією; принцип взаємодії силових структур з інститутами суспільства; наявність незалежних ЗМІ; принцип неминучості відповідальності за вчинення корупції та правопорушень, пов'язаних з корупцією; принцип інтегрованого та систематичного поєднання заходів щодо запобігання та боротьби з корупцією.
The basis of any activity is the establishment of the basic principles of its implementation. After all, they will determine the main directions of such activity outline its boundaries, help to build goals. Proper formulation of the principles of operation is a guarantee of its effectiveness. Of course, anti-corruption activities are no exception. In our opinion, in the context of the comprehensive counteraction to corruption in Ukraine, the legislative consolidation of the basic principles of anti-corruption activities is important and urgent. Principles of anti-corruption activities are divided into general: the rule of law, legality, publicity and special: justice, the principle of independence of persons who are empowered in the field of combating corruption; principle of interaction of power structures with the institutes of society; availability of independent media; the principle of the inevitability of liability for the commission of corruption and corruption-related offenses; the principle of an integrated and systematic combination of measures to prevent and combat corruption.
Опис
Ключові слова
корупція, антикорупційна діяльність, принципи, corruption, principles, anti-corruption activities, corruption offenses, offenses, which connected with corruption
Бібліографічний опис
Пахомов, В. В. Принципи антикорупційної діяльності в Україні / В. В. Пахомов, О. С. Бондаренко, В. С. Шапіро // Eurasian Academic Research Journal. – 2018. – № 4 (22). – С. 40–45.
Зібрання