Віртуальний музей як освітня технологія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-06
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НПУ імені М. П. Драгоманова
Анотація
В даній роботі зазначено, що нові музейні технології, по-перше, адаптують музеї до насиченої інформаційної діяльності, що охоплює багато видів діяльності людини; по-друге, дозволяють по-новому реалізувати базові функції музею та розкрити його роль у сфері освіти. Перспективи розвитку віртуального музею визначаються рухом всієї системи освіти до онлайн курсів, які заявлені як пріоритетні на рівні держави. Чи ефективний цей шлях модернізації? - питання дискусійне. Але, в будь-якому випадку, віртуальний музей може виступити креативним засобом в кластері науково-освітніх та просвітницьких лекцій. Як перспектива розвитку теми цього дослідження слід також відзначити, що віртуальний музей буде портібний як зручний адаптивний ресурс в аспекті соціалізації людей з обмеженими можливостями, що дасть імпульс до вивчення феномена в інклюзивній освіті.
This paper notes that new museum technologies, first, adapt museums to rich information activities, covering many types of human activities; secondly, they allow to realize in a new way the basic functions of the museum and to reveal its role in the field of education. Prospects for the development of a virtual museum are determined by the movement of the entire education system to online courses, which are declared as priorities at the state level. Is this way of modernization effective? - a debatable issue. But, in any case, a virtual museum can be a creative tool in the cluster of scientific, educational and educational lectures. As a perspective for the development of the topic of this study, it should also be noted that the virtual museum will be needed as a convenient adaptive resource in terms of socialization of people with disabilities, which will give impetus to study the phenomenon in inclusive education.
Опис
Ключові слова
культура, музей, ІКТ, віртуальний музей, освітні технології, віртуальна платформа, culture, museum, ICT, virtual museum, educational technologies, virtual platform
Бібліографічний опис
Коваленко, О. В. Віртуальний музей як освітня технологія [Текст] / О. В. Коваленко // Цифрові гуманітарні дослідження та цифрові трансформації у сфері культури : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ, 24 червня 2021 р). – Київ : Вид-тво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2021. – С. 39–41.
Зібрання