Використання засобів одноборств в загальноосвітніх спеціальних школах-інтернатах для дітей з вадами слуху

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Протягом останніх років в умовах нестабільної політичної, економічної, соціально-гуманітарної ситуації у країні, за результатами досліджень всесвітньої організації здоров’я (ВООЗ) приблизно 4% дітей з різними захворюваннями органів слуху, в той час як загальна кількість людей (дорослого населення з деривацією слуху налічується близько 360 чоловік. Саме тому, розробка змісту додаткових секційних занять в умовах шкіл-інтернатів для дітей з вадами слуху, а також включення таких дітей у загальне навчання спільно з їх однолітками, які не мають проблем зі здоров’ям забезпечить розвиток їх фізичних здібностей і сприятиме корекції здоров’я є актуальним питанням, яке необхідно вирішувати за допомогою засобів фізичної культури і спорту. В роботі зроблено характеристику стану фізичного здоров’я дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху та здорових їх однолітків. Розроблено методику секційних занять з одноборств для дітей з вадами слуху та досліджено її вплив на розвиток координаційних та психомоторних здібностей дітей даної нозології.
In recent years, in an unstable political, economic, socio-humanitarian situation in the country, according to studies by the World Health Organization (WHO), about 4% of children with various diseases of the hearing, while the total number of people (adults with derivation That is why there are about 360. Therefore, the development of additional sectional classes in boarding schools for children with hearing impairments, as well as the inclusion of such children in general education together with their peers who do not have health problems will ensure the development of their physical education. abilities and promote health correction is an urgent issue that needs to be addressed through physical culture and sports. The paper describes the physical health of children of primary school age with hearing impairments and their healthy peers. The method of sectional martial arts classes for children with hearing impairments has been developed and its influence on the development of coordination and psychomotor abilities of children of this nosology has been studied.
Опис
Ключові слова
діти з вадами слуху, координація, психомоторні здібності, children with hearing impairments, coordination, psychomotor abilities
Бібліографічний опис
Зубко, Ю. Ю. Використання засобів одноборств в загальноосвітніх спеціальних школах-інтернатах для дітей з вадами слуху [Текст] : магістер. робота / Ю. Ю. Зубко ; науковий керівник С. В. Чередніченко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 53 с.